یادداشت تبلیغی

آية الله مكارم شيرازى
فضیلت اخلاقی
بى شك نخستين مدرسه هر انسانى دامان مادر و آغوش پدر اوست، و در همين جا است كه نخستين درسهاى فضيلت يا رذيلت را مى آموزد.
آية الله مكارم شيرازى
حسد
يكى از رذايل اخلاقى كه در طول تاريخ بشر آثار بسيار منفى فردى و اجتماعى داشته است مساله حسد است، حسد به معنى «ناراحت شد از نعمتهايى كه خداوند نصيب ديگران كرده و آرزوى زوال آنها و حتى تلاش و كوشش در اين راه »!
آية الله مكارم شيرازى
فضیلت اخلاقی
براى پيشرفت برنامه تهذيب اخلاق(در فصلهای قبل کتاب) مواردی را ذکر کرديم، امور ديگرى وجود دارد كه تأثير بسزائى در مبارزه با رذائل اخلاقى و تقويت اصول فضائل در وجود آدمى دارد كه از جمله امور زير را مى توان برشمرد.
آية الله مكارم شيرازى
آرزوهای دراز
«طول امل » و به تعبیر دیگر «آرزوهای دور و دراز» از مهمترین رذایل اخلاقی است که انسان را به انواع گناهان آلوده می کند، از خدا دور می سازد، به شیطان نزدیک می کند و گرفتار عواقب خطرناکی می سازد.
آية الله مصباح يزدي
محاسبه نفس
يكى از موضوعاتى كه در روايات بر آن بسيار تاكيد گرديده و علماى اخلاق درباره اش بسيار بحث كرده اند، مساله «محاسبه نفس » است. در اين روايت نيز بر اين مساله تاكيد شده كه هر كس بايد از خود حساب بكشد و دست كم، در هر شبانه روز، يك بار خود را محاسبه كند.
آية الله مصباح يزدي
تقرب
در شماره هاى پيشين، در اين سلسله از سخنرانى ها، مباحثى در باره «تزكيه » و «تهذيب نفس » به اهل معرفت تقديم گرديد. در اين شماره، ادامه اين مباحث را پى مى گيريم.

صفحه‌ها