مسیر

تصاویر/توزیع بسته غذایی بین مردم محروم منطقه نمداد توسط مبلغ منطقه محسن بهرامی پور رمضان۹۶