مسیر

نظرسنجی و درخواست صدور گواهی حضور همایش مبلغان و شبهات عاشورایی

تکمیل فرم نظرسنجی در برنامه به معنای درخواست گواهی حضور در آن نیز تلقی می شود. لذا با تکمیل این نظرسنجی و نیز تایید حضور شما توسط گروه حضور و غیاب، وارد مرحله صدور گواهی حضور خواهید شد.