مسیر

نظرسنجی و اعلام شرکت در آزمون سلسله نشست های فاطمی

تکمیل فرم نظرسنجی در برنامه به معنای درخواست گواهی حضور و شرکت در آزمون نیز تلقی می شود. لذا با تکمیل این نظرسنجی و نیز تایید حضور شما توسط گروه حضور و غیاب، وارد مرحله آزمون و صدور گواهی حضور خواهید شد.

توجه: اعطای هرگونه امتیاز منوط به تکمیل فرم نظرسنجی و شرکت در آزمون می باشد.