مسیر

اباذر جعفری

به همت اداره تبلیغ رسانه ای معاونت فرهنگی و تبلیغی:
حجت الاسلام روستا آزاد معاون فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی در این نشست ضمن تقدیر از مبلغان رسانه ای گفت : رمز موفقیت یک اثر هنری طراحی چهارچوب دقیق و نقشه اولیه محکم است.
به همت اداره کل اطلاع رسانی و تبلیغ نوین معاونت فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی؛
در این روش از فطرت درونی افراد رونمایی می شود. کافی است احساس به خدا و عبادات در او ایجاد شود. وقتی این کار انجام شد خود شخص به سمت خدا خواهد رفت.
اباذر جعفری
مدیــرکل اطلاع رســانی و تبلیــغ نویــن دفتــر تبلیغــات اسلامی:
تبییــن موضوعــات ســبک زندگــی حســینی، وحــدت و عــزت حسینی، دشمن شناســی و بصیــرت حســینی در فضــای مجازی ، وانسجام بخشــی بــه فعالیت هــای تبلیغــی، حــول محــور ســیره عملــی امــام حســین(ع) از دیگــراهــداف ایــن طــرح است.
اباذر جعفری
مدیر کل اطلاع رسانی و تبلیغ نوین دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه:
امروز یکی از موارد مورد انتظار از حوزویان بهره مندی از سواد فضای مجازی است، هدف این است که مردم نیز در نحوه استفاده بهینه از فضای مجازی راهنمایی شوند.