مسیر

سعید روستا آزاد

حجت الاسلام سعید روستا آزاد
معاون فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم:
امــام حســین(ع) حتــی در روز عاشــورا و ایــام منتهــی بــه ایــن روز، از هــر فرصتــی بــرای هدایــت مــردم حتــی دشــمنان خویــش اســتفاده نمودنــد.ایشــان وظیفــه تبلیــغ و هدایــت را تــا آخریــن لحظــات زندگــی خویــش انجــام دادنــد.
حجت الاسلام روستاآزاد مطرح کرد؛
امروز در مسأله امامت شبهات زیادی وارد شده است، حال اگر مبلغ ما بتواند به خوبی ابعاد این مسأله و اهمیت موضوع امامت را تبیین کند خود به خود ریشه بخش عمده ای شبهات خشکانده خواهد شد.
معاون فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی در همایش حوزه علمیه و جمعیت:
با حضور علما، اساتید، طلاب، پژوهشگران حوزه و دانشگاه همایش ملی حوزه های علمیه و جمعیت در سالن همایش های بین المللی رسول اکرم (ص) مدرسه علمیه امام کاظم علیه السلام قم آغاز شد.
معاون فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم:
با صرف حضور مردم در جلسات نباید کار را تمام شده بدانیم. بلکه چه بسا افرادی در این جلسات شرکت می کنند ولی ذهن و فکرشان پر از شبهات است و ما نباید از آنها غافل شویم.