مسیر

مسابقات با موضوع ولایت فقیه

دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم برگزار می کند:

ویژه طلاب حوزه های علمیه در سطوح مختلف

فراخوان پایان نامه ها و آثار علمی

*در محورهای
۱.    ولایت فقیه: مفاهیم و مبانی
۲.    ولایت فقیه: ماهیت و گستره
۳.    ولایت فقیه و مشروعیت سیاسی
۴.    ولایت فقیه و مشارکت مردم
۵.    ولایت فقیه و حوزه های علمیه
۶.    بررسی تطبیقی ولایت فقیه و دیگر نظریه های سیاسی
۷.    آسیب شناسی و شبهات مربوط به نظریه ولایت فقیه

*هدایا
نفر اول: کمک هزینه سفر به عتبات عالیات ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال
نفرات دوم و سوم:هدیه نقدی ۸۰۰۰۰۰۰ ریال

*آخرین زمان ثبت نام و ارسال آثار
۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۶

آیین نامه ارسال مقالات

الف: ویژگی های عمومی
۱) مقالات ارسالی باید در قالب نرم افزار ورد ۲۰۰۷ ویا بالاتر باشد
۲) مقاله بايستي داراي ساختار زير باشد: عنوان مقاله،فهرست مطالب، چکيدة مقاله، واژگان کليدي، مقدمه، مطالب اصلي مقاله، نتيجه‌گيري، پي‌نوشت (در صورت وجود يادداشت توضيحي)، فهرست منابع.
۳) نشانی کامل نويسندگان شامل شماره تماس، نشاني پستي و پست الکترونيک، رتبه و حوزه یا دانشگاه محل خدمت، حتماً در زيرنويس صفحه اول نوشته شود.

ب: پایان نامه های مرتبط
شامل متن پایان نامه به همراه صفحه دفاع پایان نامه که حاوی نمره و امضای اساتید راهنما، مشاور و داور می باشد.(می توانید از این صفحه عکس یا اسکن گرفته و به ابتدای متن پایان نامه بیفزایید)

ج: مقالات
۱) سعی شود حجم مقالات، از ۲۵ صفحة حروفچيني‌شده (۷۵۰۰ کلمه) تجاوز نكند.
۲) در صورتی که مقاله شما قبلا چاپ و منتشر شده است: نام‌ خانوادگي و نام نويسنده (سال انتشار)، «عنوان مقاله»، نام نشريه، شمارۀ نشريه ذکر شود.
مثال: موحّد، ضياء (۱۳۷۶)، «تمايزات مبنايي منطق قديم و جديد»، فصل‌نامة مفيد، ش۱۰.
 

ثبت نام و ارسال اثر علمی

فراخوان مقاله

*در محورهای
الف: نظریه ولایت فقیه: مفاهیم و مبانی
۱. رابطه دین و سیاست و ارتباط آن گستره ولایت سیاسی (نسبت دین حد اقلی، حدوسطی و حد اکثری با سیاست و...... و پاسخ شبهات مرتبط)؛
۲. بررسی دیدگاه ها پیرامون ضرورت تشکیل حکومت دینی؛
۳. گونه شناسی نظریه های ولایت سیاسی در عصر غیبت؛
۴. نقد و بررسی نظریه تعلیق حکومت اسلامی در عصر غیبت؛
۵. ممیزات ولایت فردی نسبت به ولایت شورایی؛
۶ .مبانی کلامی و فقهی نظریه ولایت فقیه
۷. مفهوم ولایت مطلقه فقیه و ادله آن؛
۸. نظریه ولایت مطلقه فقیه یا مقیده فقیه (تعریف، تاریخچه و بررسی آرای علمای شیعه و...... و پاسخ به شبهات مرتبط).
ب: نظریه ولایت فقیه: ماهیت و گستره
۱. گستره اختیارات ولایت فقیه در خارج از مرزهای ملی؛
۲. ماهیت، گستره و ضوابط صدور حکم حکومتی از سوی ولی فقیه؛
۳. مقایسه تطبیقی نظریه ها و قرائتهای فقهای شیعی در باب ولایت فقیه؛
۴. بررسی نظریه دولت از منظر امام و رهبری
۵. کارآمدی و دست آوردهای نظریه ولایت فقیه (حفظ نظام در شرایط بحرانی، بصیرت سیاسی، مطمئن ترین مکانیزم برای تامین مصالح عمومی و اسلامی و ...).
ج: نظریه ولایت فقیه و مشروعیت سیاسی
۱. تبیین نظریات مربوط به مشروعیت سیاسی در باب ولایت فقیه
۲. ممیزات نظریه مشروعیت الهی نسبت به نظریه مشروعیت قرار داد اجتماعی
۳. مشروعیت ولایت فقیه؛ انتخابی یا  انتصابی
۴. جایگاه سیاسی عالم دینی در اندیشه‌های معاصر علمای اهل سنت
د: نظریه ولایت فقیه و مشارکت مردم
۱. سازوکارهای نظارت بر ولی فقیه و نهادهای مرتبط (مسایل مربوط به خبرگان رهبری و ....)
۲. بررسی عملکرد  ولی فقیه از منظر فقها و مراجع عظام؛
۳. مردم سالاری دینی (بیان مبانی مشروعیت نظام ولایی، لوازم و پیامد های مقبولیت و مشارکت سیاسی مردم، حقوق متقابل مردم و حاکمیت و..... و پاسخ به شبهات مرتبط)؛
۴. زمانمندی دوره حاکمیت ولایت فقیه، انتخاب مستقیم ولی فقیه ار سوی مردم و بررسی شبهات ناظر به آنها
۵. ولایت فقیه و جامعه مدنی و حوزه خصوصی؛
۶. جایگاه ولایت فقیه در حوزه فرهنگ؛
۷. انتقاد از حاکم در نظریه ولایت فقیه؛
۸. امتیازات نظام ولایی نسبت به نظام های رقیب و غربی، (بیان معایب لیبرال دموکراسی نسبت به حکومت ولایت فقهی و ...... و پاسخ به شبهات مرتبط)؛
۹. ولایت فقیه و کارآمدی نظام سیاسی.
هـ  : ولایت فقیه و حوزه های علمیه
۱. جایگاه و وظایف حوزه های علمیه در نظام ولایت فقیه؛
۲. ولایت سیاسی فقیه و زعامت دینی فقیه: همسانی یا تمایز؛
۳. رابطه ولایت فقیه و مرجعیت دینی؛
۴. شوون اجرایی ولی فقیه و مسأله اعلام اعیاد دینی در جامعه اسلامی؛
۵. نسبت ولایت فقیه و حوزه‌های علمیه از منظر علمای معاصر؛
۶. نسبت حکم ولایت فقیه و فتاوای مراجع تقلید.
و: آسیب شناسی و شبهات مرتبط
۱. آسیب‌شناسی طرح نظریه ولایت فقیه در حوزه‌های علمیه (تحلیل فعالیت جریان‌های مخالف و تکفیری در تضعیف باورمندی به ولایت فقیه در حوزه‌های علمیه)؛
۲. موضوع‌شناسی و مسأله‌شناسی ولایت فقیه در حوزه‌های علمیه؛
۳. ولی فقیه و مساله توزیع قدرت و اختیارات ولی فقیه در قانون اساسی(نقص ها و راهکارها برای بهینه سازی و ......)؛
۴. نگرش سنجی طلاب نسبت به عملکرد نهاد ولایت فقیه و نهادهای مرتبط در جمهوری اسلامی ایران؛
۵. شبهه ولایت بر مهجوران؛
۶. شبهه دور در بحث ولایت فقیه؛
۷. جمهوریت و اسلامیت در نظریه ولایت فقیه؛
۸. نقد و بررسی نظریه وکالت.
ز: ولایت فقیه و جهان اسلام
۱. دیدگاه اندیشمندان اهل سنت در باب ولایت فقیه
۲. ظرفیت های ولایت فقیه در میان اهل سنت
۳. امکان تعدد ولی فقیه در جهان اسلام
۴. طرح ولایت فقیه در اندیشه سیاسی اهل سنت
۵. ولایت فقیه و محوریت رهبری بیداری اسلامی

*هدایا:
نفر اول: کمک هزینه سفر به عتبات عالیات ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال
نفرات دوم و سوم:  کمک هزینه سفر به مشهدمقدس: ۸۰۰۰۰۰۰ ریال
نفرات چهارم و پنجم:  هدیه نقدی ۵۰۰۰۰۰۰ ریال

*آخرین زمان ثبت نام و ارسال آثار
۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۶

آیین نامه ارسال مقالات

الف: ویژگی های عمومی
۱) مقالات ارسالی باید در قالب نرم افزار ورد ۲۰۰۷ ویا بالاتر باشد
۲) مقاله بايستي داراي ساختار زير باشد: عنوان مقاله،فهرست مطالب، چکيدة مقاله، واژگان کليدي، مقدمه، مطالب اصلي مقاله، نتيجه‌گيري، پي‌نوشت (در صورت وجود يادداشت توضيحي)، فهرست منابع.
۳) نشانی کامل نويسندگان شامل شماره تماس، نشاني پستي و پست الکترونيک، رتبه و حوزه یا دانشگاه محل خدمت، حتماً در زيرنويس صفحه اول نوشته شود.

ب: پایان نامه های مرتبط
شامل متن پایان نامه به همراه صفحه دفاع پایان نامه که حاوی نمره و امضای اساتید راهنما، مشاور و داور می باشد.(می توانید از این صفحه عکس یا اسکن گرفته و به ابتدای متن پایان نامه بیفزایید)

ج: مقالات
۱) سعی شود حجم مقالات، از ۲۵ صفحة حروفچيني‌شده (۷۵۰۰ کلمه) تجاوز نكند.
۲) در صورتی که مقاله شما قبلا چاپ و منتشر شده است: نام‌ خانوادگي و نام نويسنده (سال انتشار)، «عنوان مقاله»، نام نشريه، شمارۀ نشريه ذکر شود.
مثال: موحّد، ضياء (۱۳۷۶)، «تمايزات مبنايي منطق قديم و جديد»، فصل‌نامة مفيد، ش۱۰.

ثبت نام و ارسال مقاله

مسابقه کتابخوانی

*طلاب سطح یک و دو
کتاب شوون و اختیارات ولی فقیه امام خمینی ره

* طلاب سطح سه و چهار
کتاب ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت آیت الله جوادی آملی(فصول ۳،۴،۵،۷)

* هدایا :
نفر اول: کمک هزینه سفر به عتبات عالیات ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال
نفر دوم:  هدیه نقدی  ۸۰۰۰۰۰۰ ریال
نفر سوم:  هدیه نقدی  ۴۰۰۰۰۰۰ ریال
نفرات چهارم و پنجم:  هدیه نقدی ۳۰۰۰۰۰۰ ریال
نفرات ششم تا دهم: هدیه نقدی ۲۰۰۰۰۰۰ ریال
نفرات دهم تا پنجاهم: هدیه نقدی ۱۰۰۰۰۰۰ ریال
نفرات پنجاه و یکم تا صدم: هدیه نقدی ۵۰۰۰۰۰ ریال

* زمان آزمون:
یکم تا ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۶

ثبت نام و مطالعه کتاب