مسیر

اداره کل اطلاع رسانی و تبلیغ نوین

انتصاب
طی حکمی از سوی سرپرست اداره کل اطلاع رسانی وتبلیغ نوین دفترتبلیغات اسلامی، سرپرست اداره امورکتابخانه، نمایشگاه وهمایش های این دفتر منصوب شد.