شنبه ۱۴ تير ۱۳۹۹ /۱۳ ذو القعدة ۱۴۴۱

مسیر

دانش نامه مقالات تبلیغ

مرتضی داوودپور
هر امر مهمی به اندازه اهمیتش در معرض خطرها و آسیب هاست. مقوله مهم مهدویت هم از این قاعده برکنار نیست. امروزه در جوامع مختلف، افراد سودجو و استکبار جهانی به رهبری صهیونیسم...
اصغر فهیمی فر
ارائه و معرفی خلاقانه شخصیت های قدسی و معصوم در قالب ساختارهای تلویزیون و تبلیغ آنها از زبان این رسانه با چالش هایی روبروست که نیازمند واکاوی و مطالعه....
سید مصطفی میرلوحی – محمدرضا ناجی
پس از بیان شرایط درونی موفقیت تبلیغ که از منبع؛ یعنی پیام، پیامگیر، و پیامگزار سرچشمه می گیرد، به شرایط بیرونی و خارجی موفقیت می پردازیم...
سید مصطفی میرلوحی – محمدرضا ناجی
اهمیت و جایگاه تبلیغات در فرهنگ و بینش اسلامی و نیز نقش سرنوشت ساز آن در جهان کنونی و عصر حاضر، برای اهل نظر پوشییده نیست...
برخورد نامناسب برخی از مبلغان و عدم آشنایی آنها با راه های موثر در عرصه تبلیغ باعث دوری مخاطبان به ویژه جوانان از آموزه های دینی می شود...
سیدحسن امین
نقش وعظ و خطابه، و به تعبیر دیگر تبلیغ دینی به وسیله منبر، به عنوان قویترین رسانه عمومی و وسیله ارتباط جمعی در جوامع اسلامی و تاثیر و تاثر طبقه واعظان و اهل منبر در محیط فرهنگی...