مسیر

نوآوری های تبلیغی

معصومه صفدری
مکتب ها و حکومت ها برای تبلیغ، اهمیت ویژه ای قایلند و خود را نیازمند آن می دانند و از این راه است که به توسعه فکر و بسط نفوذ خویش دست می یابند و تبلیغات را به جریان خون در بدن تشبیه می کنند...
محسن غرویان
حوزه اگر بخواهد در سطح جهانی فعالیت داشته باشد تنها با نوشتن کتاب و مقاله نمی تواند تمام اهداف خود را به طور کامل پیاده کند بهرحال باید در این زمینه بیشتر کار بشود. بحث بعدی نوآوری در طرز تلقی و تفکر است که ...
عباس سالک
بدیهی است که گستره تبلیغ دین به میزان گسترش قلمروهای رسالت دین بستگی دارد. شاید بتوان آن قلمروها را به پنج قسم تقسیم نمود: ارتباط انسان با خدا، ارتباط انسان به خود...