مسیر

آسیب شناسی تبلیغ

علی اقلیدی نژاد
حفظ دستاوردها یکی از رسالت های مهم در مدیریت تبلیغ دینی است. آنچه از مدیران تبلیغ انتظار می رود در وهله اول، پاسداری از داشته های گرانبهای فرهنگی خودی و سپس فتح سنگرهای فرهنگی غیر خودی است ...
برخورد نامناسب برخی از مبلغان و عدم آشنایی آنها با راه های موثر در عرصه تبلیغ باعث دوری مخاطبان به ویژه جوانان از آموزه های دینی می شود...
محسن بهشتیان
به جرأت می توان گفت بشر، از همان دم که پا به عرصه حیات گذاشت، توسعه نیز متولد شد و به عبارت دیگر،تاریخ تولد توسعه دقیقا همان تاریخی است که در شناسنامه بشر نوشته اند. و این بشر که با حکم مأموریت جانشینی خدا پا به ...
در گفت و گو با آیت الله نمازی
مساله تبلیغ و اطلاع رسانی دینی را باید ابتدا موضوع بندی کرد. یک محور تبلیغ داخلی است یک بخش هم تبلیغ خارجی. تبلیغ داخلی هم صور و اشکال گوناگون دارد. یکی از آنها همان روش و سیره سنتی گذشته...
خلیل منصوری
تبلیغ كه یكی از راه های رسانیدن پیغام های دینی و غیر آن به مردمان با ابزارهای ممكن و متنوع است، به جهات مختلف دچار آفات می گردد و نمی تواند آن چنان كه بایسته و شایسته است، تاثیرگذار بوده و ...
نوروز صدری
انسان موجودی است انعطاف پذیر. یعنی از محیط اطراف و عوامل مختلف به آسانی منعطف می گردد و در اثر آن انعطاف , اعمال و رفتار ارادی از خود نشان می دهد. افرادی را می توان به شیوه هایی خندانید و همان افراد را می توان به عوامل دیگر گریانید...