مسیر

ابزار تبلیغ

پال مساری - ترجمه: محمدعلی حکیم آرا
از نظریه ها و فنون متقاعدسازی (در چارچوب روان شناسی اجتماعی) که بگذریم، در حوزه ارتباطات نیز ابزارهایی وجود دارند که با توجه به ظرفیت ها و امکانات خود، به خوبی می توانند مبلغان را در امر متقاعدسازی مخاطبان یاری دهند. کلام، تصویر و موسیقی سه ...