مسیر

مناسبت های تبلیغی

حسین هرورانی
تبلیغ در فرهنگ اسلامی به معنای رسیدن پیام و دعوت کسی بدین عقیده، مذهب و مسلک و روش و یا جذب کردن کسی به راهی که خواست مبلغ است. راغب اصفهانی در کتاب مفردات و راجع به تبلیغ چنین می نویسد...
سرمقاله
در مورد مسأله محرم و عاشورا، باید بگویم که روح نهضت ما و جهت گیری کلی و پشتوانه پیروزی آن، همین توجه به حضرت ابی عبدالله(ع) و مسائل مربوط به عاشورا بود. شاید برای بعضی ها، این مسأله ...