مسیر

ثبت نام نشست های آموزشی نقد جریان های تکفیری و وهابیت برای اهالی فیلم ساز

مبلغ گرامی شما می توانید چندین جلسه را جهت شرکت در نشست انتخاب کنید در نظر داشته باشید که ظرفیت هر نشست محدود می باشد لذا اولویت با افرادی است که زودتر ثبت نام کنند.