جمعه ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ /۱۳ شوال ۱۴۴۱

مسیر

نتایج مسابقه ره توشه
شماره همراه
بدلیل مخفی کردن شماره همراه شرکت کنندگان سه رقم وسط شماره ها ۰ می باشد.
امتیاز
۹۰۱۰۰۰۰۵۳۷ ۴۷
۹۰۳۰۰۰۰۳۹۴ ۴۹
۹۱۰۰۰۰۰۱۶۸ ۴۹
۹۱۰۰۰۰۰۱۸۲ ۴۹
۹۱۰۰۰۰۰۵۴۹ ۵۰
۹۱۰۰۰۰۱۵۷۹ ۴۹
۹۱۰۰۰۰۱۶۰۹ ۴۱
۹۱۰۰۰۰۱۶۸۱ ۴۹
۹۱۰۰۰۰۱۶۹۶ ۴۰
۹۱۰۰۰۰۱۷۵۱ ۴۴
۹۱۰۰۰۰۱۸۵۵ ۵۰
۹۱۰۰۰۰۱۹۲۸ ۴۹
۹۱۰۰۰۰۲۹۷۵ ۴۹
۹۱۰۰۰۰۳۴۰۳ ۴۶
۹۱۰۰۰۰۴۹۵۹ ۵۰
۹۱۰۰۰۰۵۲۷۷ ۴۴
۹۱۰۰۰۰۶۴۳۸ ۵۰
۹۱۰۰۰۰۷۷۴۹ ۳۷
۹۱۰۰۰۰۸۵۳۸ ۴۹
۹۱۰۰۰۰۹۰۷۳ ۴۸
۹۱۰۰۰۰۹۰۹۱ ۳۰
۹۱۰۰۰۰۹۶۹۱ ۴۸
۹۱۰۰۰۰۹۷۶۹ ۴۸
۹۱۰۰۰۰۹۸۶۴ ۴۷
۹۱۱۰۰۰۰۲۰۷ ۴۷
۹۱۱۰۰۰۰۴۸۵ ۴۹
۹۱۱۰۰۰۱۱۴۸ ۳۵
۹۱۱۰۰۰۳۶۰۹ ۴۶
۹۱۱۰۰۰۴۸۹۶ ۴۶
۹۱۱۰۰۰۶۵۷۷ ۴۹
۹۱۱۰۰۰۷۲۶۹ ۴۵
۹۱۲۰۰۰۰۱۹۲ ۴۷
۹۱۲۰۰۰۰۳۲۴ ۴۷
۹۱۲۰۰۰۰۳۲۵ ۴۹
۹۱۲۰۰۰۰۳۹۵ ۴۶
۹۱۲۰۰۰۰۴۷۷ ۴۷
۹۱۲۰۰۰۰۹۱۸ ۳۶
۹۱۲۰۰۰۰۹۹۵ ۴۸
۹۱۲۰۰۰۱۰۶۴ ۴۹
۹۱۲۰۰۰۱۳۷۹ ۴۶
۹۱۲۰۰۰۱۴۰۳ ۵۰
۹۱۲۰۰۰۱۵۹۸ ۴۶
۹۱۲۰۰۰۱۷۸۹ ۴۵
۹۱۲۰۰۰۱۸۴۹ ۴۴
۹۱۲۰۰۰۱۹۵۵ ۳۷
۹۱۲۰۰۰۲۰۷۶ ۴۹
۹۱۲۰۰۰۲۱۵۸ ۴۹
۹۱۲۰۰۰۲۱۷۹ ۵۰
۹۱۲۰۰۰۲۱۸۲ ۴۸
۹۱۲۰۰۰۲۱۹۲ ۴۹
۹۱۲۰۰۰۲۳۳۱ ۴۹
۹۱۲۰۰۰۲۴۴۹ ۴۶
۹۱۲۰۰۰۲۵۵۸ ۵۰
۹۱۲۰۰۰۲۵۶۷ ۴۹
۹۱۲۰۰۰۲۵۸۹ ۴۷
۹۱۲۰۰۰۲۷۱۹ ۴۸
۹۱۲۰۰۰۲۷۳۳ ۴۸
۹۱۲۰۰۰۲۷۴۱ ۴۹
۹۱۲۰۰۰۳۰۰۲ ۴۶
۹۱۲۰۰۰۳۰۶۴ ۴۹
۹۱۲۰۰۰۳۰۸۸ ۴۸
۹۱۲۰۰۰۳۱۸۵ ۳۴
۹۱۲۰۰۰۳۱۹۰ ۴۷
۹۱۲۰۰۰۳۱۹۰ ۴۵
۹۱۲۰۰۰۳۴۲۵ ۴۸
۹۱۲۰۰۰۳۴۹۹ ۴۸
۹۱۲۰۰۰۳۵۹۳ ۴۸
۹۱۲۰۰۰۳۷۵۶ ۴۷
۹۱۲۰۰۰۳۸۱۰ ۴۹
۹۱۲۰۰۰۳۸۳۵ ۴۸
۹۱۲۰۰۰۳۸۶۷ ۴۸
۹۱۲۰۰۰۳۹۶۳ ۴۳
۹۱۲۰۰۰۴۰۰۷ ۴۵
۹۱۲۰۰۰۴۰۲۲ ۴۸
۹۱۲۰۰۰۴۱۷۹ ۴۹
۹۱۲۰۰۰۴۱۹۸ ۵۰
۹۱۲۰۰۰۴۲۱۵ ۴۹
۹۱۲۰۰۰۴۲۴۴ ۵۰
۹۱۲۰۰۰۴۲۴۴ ۵۰
۹۱۲۰۰۰۴۴۳۲ ۴۶
۹۱۲۰۰۰۴۵۳۵ ۵۰
۹۱۲۰۰۰۴۵۶۵ ۴۲
۹۱۲۰۰۰۴۹۱۰ ۴۹
۹۱۲۰۰۰۴۹۸۹ ۴۶
۹۱۲۰۰۰۵۰۲۵ ۴۴
۹۱۲۰۰۰۵۱۰۹ ۴۶
۹۱۲۰۰۰۵۱۲۸ ۳۹
۹۱۲۰۰۰۵۳۶۱ ۴۹
۹۱۲۰۰۰۵۶۸۰ ۴۴
۹۱۲۰۰۰۵۸۷۹ ۴۱
۹۱۲۰۰۰۶۰۱۰ ۵۰
۹۱۲۰۰۰۶۰۴۰ ۴۹
۹۱۲۰۰۰۶۰۹۸ ۴۷
۹۱۲۰۰۰۶۱۰۳ ۴۶
۹۱۲۰۰۰۶۳۶۱ ۴۹
۹۱۲۰۰۰۶۴۸۹ ۴۷
۹۱۲۰۰۰۶۹۶۰ ۴۴
۹۱۲۰۰۰۷۰۵۰ ۵۰
۹۱۲۰۰۰۷۴۱۱ ۴۴
۹۱۲۰۰۰۷۴۲۲ ۴۹
۹۱۲۰۰۰۷۴۸۵ ۴۸
۹۱۲۰۰۰۷۵۲۲ ۴۹
۹۱۲۰۰۰۷۶۴۶ ۴۹
۹۱۲۰۰۰۷۷۶۰ ۴۷
۹۱۲۰۰۰۷۸۷۵ ۴۹
۹۱۲۰۰۰۸۰۰۲ ۴۶
۹۱۲۰۰۰۸۳۰۲ ۴۸
۹۱۲۰۰۰۸۴۲۳ ۴۹
۹۱۲۰۰۰۸۴۵۵ ۴۵
۹۱۲۰۰۰۸۴۹۷ ۴۶
۹۱۲۰۰۰۸۶۲۶ ۴۸
۹۱۲۰۰۰۸۹۳۰ ۴۰
۹۱۲۰۰۰۸۹۷۴ ۳۱
۹۱۲۰۰۰۹۱۳۶ ۳۳
۹۱۲۰۰۰۹۱۵۶ ۴۵
۹۱۲۰۰۰۹۲۴۶ ۴۶
۹۱۲۰۰۰۹۲۷۰ ۴۹
۹۱۲۰۰۰۹۴۵۴ ۴۸
۹۱۲۰۰۰۹۴۵۵ ۳۰
۹۱۲۰۰۰۹۶۱۷ ۴۲
۹۱۲۰۰۰۹۷۷۴ ۴۹
۹۱۲۰۰۰۹۸۶۹ ۴۹
۹۱۳۰۰۰۰۱۴۵ ۴۹
۹۱۳۰۰۰۰۷۴۰ ۴۸
۹۱۳۰۰۰۱۱۳۴ ۴۷
۹۱۳۰۰۰۱۵۸۹ ۴۰
۹۱۳۰۰۰۲۱۵۲ ۴۶
۹۱۳۰۰۰۲۲۱۲ ۴۹
۹۱۳۰۰۰۳۰۷۰ ۵۰
۹۱۳۰۰۰۳۲۶۲ ۴۳
۹۱۳۰۰۰۳۴۵۹ ۴۸
۹۱۳۰۰۰۴۰۴۶ ۴۲
۹۱۳۰۰۰۴۳۸۸ ۴۹
۹۱۳۰۰۰۴۳۹۹ ۳۹
۹۱۳۰۰۰۴۶۲۶ ۴۴
۹۱۳۰۰۰۴۶۵۱ ۴۸
۹۱۳۰۰۰۵۲۱۲ ۴۴
۹۱۳۰۰۰۵۵۴۲ ۴۷
۹۱۳۰۰۰۶۱۴۲ ۴۸
۹۱۳۰۰۰۷۹۴۱ ۴۸
۹۱۳۰۰۰۸۱۳۴ ۴۹
۹۱۳۰۰۰۸۵۲۱ ۵۰
۹۱۳۰۰۰۹۵۸۳ ۴۷
۹۱۴۰۰۰۱۴۷۹ ۵۰
۹۱۴۰۰۰۲۹۳۷ ۴۶
۹۱۴۰۰۰۴۲۳۵ ۴۹
۹۱۴۰۰۰۴۶۷۷ ۵۰
۹۱۴۰۰۰۶۰۱۷ ۴۴
۹۱۵۰۰۰۰۲۴۰ ۴۹
۹۱۵۰۰۰۰۲۶۰ ۴۸
۹۱۵۰۰۰۰۶۹۸ ۴۷
۹۱۵۰۰۰۱۱۶۷ ۴۶
۹۱۵۰۰۰۱۸۱۵ ۳۲
۹۱۵۰۰۰۵۴۶۳ ۴۸
۹۱۵۰۰۰۶۱۹۷ ۴۶
۹۱۵۰۰۰۹۴۲۵ ۴۶
۹۱۶۰۰۰۱۷۸۹ ۴۱
۹۱۶۰۰۰۳۶۷۶ ۴۶
۹۱۶۰۰۰۷۱۱۸ ۴۷
۹۱۶۰۰۰۸۲۴۰ ۴۳
۹۱۷۰۰۰۱۱۸۶ ۵۰
۹۱۷۰۰۰۱۲۸۴ ۵۰
۹۱۷۰۰۰۱۸۲۸ ۴۵
۹۱۷۰۰۰۲۰۸۵ ۴۸
۹۱۷۰۰۰۲۷۸۴ ۴۹
۹۱۷۰۰۰۲۹۰۵ ۴۹
۹۱۷۰۰۰۴۳۷۴ ۴۶
۹۱۷۰۰۰۴۵۲۶ ۴۹
۹۱۷۰۰۰۴۷۳۹ ۴۷
۹۱۷۰۰۰۶۷۷۹ ۴۵
۹۱۷۰۰۰۷۰۶۶ ۴۰
۹۱۷۰۰۰۷۰۹۶ ۴۸
۹۱۷۰۰۰۷۸۷۳ ۴۶
۹۱۸۰۰۰۱۸۳۶ ۴۸
۹۱۸۰۰۰۳۸۸۲ ۴۶
۹۱۸۰۰۰۵۹۱۹ ۴۶
۹۱۸۰۰۰۷۷۰۸ ۴۷
۹۱۸۰۰۰۷۷۸۰ ۴۵
۹۱۹۰۰۰۰۱۵۶ ۵۰
۹۱۹۰۰۰۰۲۷۲ ۴۹
۹۱۹۰۰۰۰۳۳۶ ۴۶
۹۱۹۰۰۰۰۳۴۷ ۳۹
۹۱۹۰۰۰۰۵۲۲ ۳۴
۹۱۹۰۰۰۰۵۳۶ ۴۹
۹۱۹۰۰۰۰۶۳۲ ۴۷
۹۱۹۰۰۰۰۷۴۹ ۴۴
۹۱۹۰۰۰۰۸۱۰ ۴۸
۹۱۹۰۰۰۰۸۱۸ ۴۷
۹۱۹۰۰۰۰۸۱۹ ۴۸
۹۱۹۰۰۰۰۹۹۵ ۴۸
۹۱۹۰۰۰۱۲۰۸ ۴۷
۹۱۹۰۰۰۱۵۳۸ ۴۴
۹۱۹۰۰۰۱۵۸۲ ۴۶
۹۱۹۰۰۰۱۶۷۸ ۴۷
۹۱۹۰۰۰۱۶۸۱ ۴۵
۹۱۹۰۰۰۲۰۳۹ ۴۶
۹۱۹۰۰۰۲۰۸۷ ۴۵
۹۱۹۰۰۰۲۱۱۶ ۴۸
۹۱۹۰۰۰۲۱۱۷ ۴۱
۹۱۹۰۰۰۲۴۸۹ ۴۸
۹۱۹۰۰۰۲۶۹۹ ۴۷
۹۱۹۰۰۰۲۷۸۵ ۴۸
۹۱۹۰۰۰۲۹۸۶ ۴۹
۹۱۹۰۰۰۳۱۰۸ ۴۸
۹۱۹۰۰۰۳۱۵۱ ۴۶
۹۱۹۰۰۰۳۱۸۱ ۴۸
۹۱۹۰۰۰۳۱۸۸ ۵۰
۹۱۹۰۰۰۳۲۶۳ ۵۰
۹۱۹۰۰۰۳۲۶۴ ۴۹
۹۱۹۰۰۰۳۲۸۴ ۳۵
۹۱۹۰۰۰۳۳۱۸ ۴۹
۹۱۹۰۰۰۳۳۲۹ ۵۰
۹۱۹۰۰۰۳۳۵۹ ۴۹
۹۱۹۰۰۰۳۴۳۷ ۴۹
۹۱۹۰۰۰۳۵۴۵ ۴۹
۹۱۹۰۰۰۳۶۸۰ ۵۰
۹۱۹۰۰۰۳۸۶۱ ۴۸
۹۱۹۰۰۰۳۸۸۶ ۴۵
۹۱۹۰۰۰۴۱۸۲ ۴۷
۹۱۹۰۰۰۴۲۵۵ ۴۵
۹۱۹۰۰۰۴۲۶۵ ۴۷
۹۱۹۰۰۰۴۳۵۱ ۵۰
۹۱۹۰۰۰۴۶۵۸ ۴۰
۹۱۹۰۰۰۴۸۲۲ ۴۶
۹۱۹۰۰۰۴۸۵۶ ۵۰
۹۱۹۰۰۰۴۹۵۷ ۴۹
۹۱۹۰۰۰۵۰۲۴ ۴۶
۹۱۹۰۰۰۵۱۲۰ ۴۹
۹۱۹۰۰۰۵۱۴۴ ۴۹
۹۱۹۰۰۰۵۱۴۸ ۴۵
۹۱۹۰۰۰۵۱۸۹ ۴۹
۹۱۹۰۰۰۵۲۱۵ ۴۸
۹۱۹۰۰۰۵۲۵۶ ۴۸
۹۱۹۰۰۰۵۲۷۳ ۳۲
۹۱۹۰۰۰۵۴۹۲ ۴۹
۹۱۹۰۰۰۵۵۴۰ ۴۸
۹۱۹۰۰۰۵۵۴۰ ۴۸
۹۱۹۰۰۰۵۷۰۳ ۴۷
۹۱۹۰۰۰۶۰۷۵ ۴۷
۹۱۹۰۰۰۶۴۹۳ ۵۰
۹۱۹۰۰۰۶۶۹۲ ۵۰
۹۱۹۰۰۰۶۷۰۷ ۴۶
۹۱۹۰۰۰۶۷۶۳ ۴۹
۹۱۹۰۰۰۶۸۰۱ ۳۲
۹۱۹۰۰۰۷۱۱۴ ۴۷
۹۱۹۰۰۰۷۱۶۸ ۴۹
۹۱۹۰۰۰۷۱۹۲ ۴۳
۹۱۹۰۰۰۷۲۲۰ ۴۵
۹۱۹۰۰۰۷۲۵۰ ۵۰
۹۱۹۰۰۰۷۴۲۱ ۴۹
۹۱۹۰۰۰۷۵۸۲ ۵۰
۹۱۹۰۰۰۷۶۳۳ ۴۹
۹۱۹۰۰۰۷۶۴۸ ۴۹
۹۱۹۰۰۰۷۸۵۳ ۴۳
۹۱۹۰۰۰۸۰۱۵ ۴۵
۹۱۹۰۰۰۸۱۶۹ ۴۵
۹۱۹۰۰۰۸۲۴۱ ۴۳
۹۱۹۰۰۰۸۴۱۰ ۴۲
۹۱۹۰۰۰۸۶۷۴ ۵۰
۹۱۹۰۰۰۸۷۶۳ ۳۸
۹۱۹۰۰۰۸۷۹۱ ۴۴
۹۱۹۰۰۰۸۸۲۳ ۴۶
۹۱۹۰۰۰۸۸۷۵ ۴۹
۹۱۹۰۰۰۹۰۴۳ ۴۵
۹۱۹۰۰۰۹۰۹۵ ۴۹
۹۱۹۰۰۰۹۱۰۴ ۴۹
۹۱۹۰۰۰۹۱۸۳ ۴۷
۹۱۹۰۰۰۹۳۷۵ ۴۸
۹۱۹۰۰۰۹۵۸۰ ۵۰
۹۱۹۰۰۰۹۶۹۸ ۴۸
۹۱۹۰۰۰۹۸۳۸ ۵۰
۹۱۹۰۰۰۹۸۷۳ ۴۹
۹۱۹۰۰۰۹۹۱۸ ۳۹
۹۳۰۰۰۰۴۱۹۹ ۵۰
۹۳۵۰۰۰۰۴۳۶ ۴۷
۹۳۵۰۰۰۳۳۱۳ ۵۰
۹۳۵۰۰۰۳۳۶۷ ۵۰
۹۳۵۰۰۰۳۵۳۴ ۴۱
۹۳۵۰۰۰۴۷۴۵ ۴۹
۹۳۵۰۰۰۴۹۳۷ ۴۳
۹۳۵۰۰۰۶۰۹۰ ۴۷
۹۳۵۰۰۰۶۲۶۶ ۴۸
۹۳۵۰۰۰۶۷۱۶ ۴۹
۹۳۵۰۰۰۷۷۲۹ ۴۷
۹۳۵۰۰۰۸۵۲۱ ۴۸
۹۳۶۰۰۰۲۷۰۶ ۴۷
۹۳۶۰۰۰۴۱۵۴ ۴۸
۹۳۶۰۰۰۴۹۶۶ ۴۸
۹۳۶۰۰۰۶۴۹۵ ۵۰
۹۳۶۰۰۰۷۷۱۴ ۴۷
۹۳۶۰۰۰۷۹۳۱ ۴۲
۹۳۶۰۰۰۹۷۶۴ ۳۶
۹۳۷۰۰۰۱۹۷۳ ۴۹
۹۳۷۰۰۰۲۶۳۸ ۴۶
۹۳۷۰۰۰۵۰۳۶ ۴۸
۹۳۷۰۰۰۹۲۴۳ ۴۷
۹۳۸۰۰۰۴۷۹۰ ۲۹
۹۳۸۰۰۰۴۹۸۸ ۳۷
۹۳۸۰۰۰۵۰۳۴ ۴۹
۹۳۸۰۰۰۵۹۲۵ ۴۷
۹۳۹۰۰۰۴۵۰۸ ۴۷
۹۳۹۰۰۰۷۰۵۷ ۴۷
۹۳۹۰۰۰۸۸۸۹ ۴۹
۹۳۹۰۰۰۹۰۴۰ ۴۸

نظرات

شماره تلفن من نبود
سلام من همه سوالها راجوا ب دادم چرا یک نمره کم شده.
کدوم سوال غلط بوده.
کدوم سوال غلط بوده.
باسلام بنده به احتمال قوی،همه سؤالات را درست جواب داده ام و دو سه تا سؤال هم که خود سؤالات اشکال داشتند مشخص کرده بودم. لطفا بررسی نمایید.
سلام..من شرکت کردم ولی شماره همراهم نیست.چه کار کنم؟
سلام این شماره اسامی افرادی است که امتیاز لازم را کسب کرده اند؟ امتیاز لازم چقدر بود؟
با سلام،سند دارم حداقل ۴ تا از سوالات غلط بوده.چه وضعیتیه؟؟؟؟!!!!!!
باسلام.جواب سوالات ما طبق کتاب از سقف برگزیده شدن بیشتر بوده لطفا بررسی فرمایید.
جوایز چیه.وچه موقع.....
سلام ببخشید ما فقط شماره های تلفن را می بینیم باید کجا را بزنیم تا امتیاز خود را مشاهده کنیم لطفا راهنمایی کنید
سلام,نمره سؤال چهارده را ک.اشتباه تایم کردید اول لحاظ میکردید بعدا نمره را میدادید,
من درکتاب همه راعلامت زده ام ولی شما۴ تاسوال مرااشتباه تصیح کرده اید
سلام امتیازات کجا میشه دید؟؟؟
سلام..یعنی الان نمیتونستید حالت جستجو قرار بدید که نخوایم انقدر نگاه کنیم؟؟ در ضمن یکی از سوالات خودتون اشتباه بوده که به اکثریت ۴۹ دادید... سوال۱۴:امیدهای غیرواقعی: الف-امیدهای واهی و کاذب. ب-امیدهایی که با تلاش همراه است. ج-امیدهای پست و بی ارزش. د-الف و ب.....پاسخ صحیح گزینه های الف و ج است طبق صفحه ۷۶کتاب!! خسته نباشید!
با سلام خدا قوت - به نظر من جوابات صحیح بود منتهی یک سوال یعنی سوال ۱۴ گزینه چهارم می بایست الف و ج باشد که به اشتباه الف و ب در سوال آمده بود. اگرآن لحاظ شود ۵۰ نمره من کامل خواهد بود.
خوب بود
سلام. خوب الآن چه باید کرد....مرحله بعد چیه؟ لطفآ جواب...
ندارم
سلام من همه رادرست جواب دادم دوتا سوال اصلا اشتباه بود علامت زدم بهشون هم گفتم قرار بوددوسوال نمره محسوب بشه چرا کم شده ؟
آقای ابراهیمی دقیقا سوال اشتباه داشت مسابقه..احسنت..