يكشنبه ۱۴ آذر ۱۴۰۰ /۲۹ ربيع الثاني ۱۴۴۳

مسیر

امام صادق

امام صادق (علیه السلام)
زهرا دلپذير
زندگي گرانقدر امام صادق(علیه السلام) از جنبه هاي گوناگون قابل تأمل و بررسي است؛ اما آنچه بيشتر به آن پرداخته شده، وسعت ابعاد علمي و تربيتي آن حضرت است كه به واسطه شرايط حاكم بر آن عصر، فرصت تجلي و تبلور بيشتري يافت.
امام صادق (علیه السلام)
مهدي پيشوايي
امام در علوم طبیعی بحثهایی نمود و رازهای نهفته ای را باز كرد كه برای دانشمندان امروز نیز مایه اعجاب است.گواه روشن این امر(گذشته از آموزش جابر) توحید مفضل است كه امام آن را ظرف چهار روز املا كرد و «مفضل بن عمر كوفی» نوشت و بنام كتاب «توحید مفضل» شهرت یافت.
امام صادق (علیه السلام)
مهدي پيشوايي
امام صادق - علیه السلام - با تمام جریانهای فكری و عقیدتی آن روز برخورد كرد و موضع اسلام و تشیع را در برابر آنها روشن ساخته برتری بینش اسلام را ثابت نمود.
ارتباط در ایتا