مسیر

مهارت تبلیغ

تبلیغ برای کودکان و نوجوانان
پس رعایت و عمل کردن اخلاق مهربانی در مسیر تبلیغ دین می تواند بهترین اثر معنوی و روحی را بگذارد.و یک گام موفق توام با پیشرفت را به همراه داشته باشد. رعایت حد و اندازه این رفتار یک امر مهم و اساسی است.
ارتباط صحیح در تبلیغ
عکس العمل رفتار زور در مورد کودکان هم جواب منفی خواهد داد،برای این طیف هم بهتر است با رفتار محترمانه و همراه با قاطعیت برخورد کنیم تا نتیجه مطلوبی در تربیت حاصل شود.
از موضوعات معارف دین
در روش تفسیر آیه به آیه مبلغ می تواند یک سوره را معین کند و آیه به آیه آن را انتخاب کرده و توضیح دهد،در این دست مبلغ برای طرح موضوعات مختلف بازتر است چرا که مباحث مختلفی قابل بیان می باشد .
از موضوعات معارف دین
مباحث اخلاقی را از منظرآثار آن مورد می توان بررسی قرار داد، انسان وقتی آثار خوب چیزی را بفهمد به آن رغبت پیدا می کند و وقتی آثار سوء چیزی را درک کند از آن منزجر می شود، ذکر آثاراعمال حسنه فردی ویا اجتماعی، بهترین روش برای جذب مخاطب است.
شیوه بیان معارف
اگر مبلغ بخواهد در مورد مباحث اعتقادی سخنرانی کند باید ابتدا مطالعه ی خوب و دقیقی در این زمینه داشته باشد تا در حین بیان و توضیح آن بامشکل مواجه نشود.بیان اعتقادات از دو منظر می تواند مورد توجه واقع شود.
ارتباط صحیح در تبلیغ
یکی از شیوه های جالب وجذاب قصه گویی با روش خلاق گونه است به این صورت که ما فقط گوینده نباشیم بلکه در ضمن قصه از کودک بخواهیم آن را ادامه دهد کمکشان کنیم تا در ادامه دادن آن از خیالات و هنر خود آزادانه استفاده کنند و خودشان قصه را به پایان برسانند.