چهارشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۹ /۱۹ رجب ۱۴۴۲

مسیر

نشست آنلاین

به همت مرکز آموزش های کاربردی؛
جهت آماده سازی مبلغان در ایام نوروز، نشست آنلاین احکام پیرامون نوروز برگزار می شود.