پنجشنبه ۷ بهمن ۱۴۰۰ /۲۳ جمادى الآخر ۱۴۴۳

مسیر

یادداشت تبلیغی

انسان آرمانى در نگاه قرآن
احمد ترابى
مطالعه در آيات قرآن، به روشني مي‏نماياند كه هدف و رسالت قرآن، تعالي بخشيدن به انسان است و شكوهمندترين ترسيمي كه از حيات طيبه انسان دارد، جايگاهي است كه سراسر امنيت و سلامت است.
مقدس اردبيلي
ابوالقاسم يعقوبى
درياي بيكران هستي، در ژرفاي خود گوهراني را پرورش داده كه گوهر شب چراغ شدند و در تاريكزار زندگي انسانها، مشعلدار و روشنايي آفرين گرديدند.
اصلاح الگوي مصرف
عقیل مصطفوی مجد
الگوى مصرف در دین اسلام، تحت عنوان کلمه قناعت مطرح شده است. قناعت نیز به کم اکتفا کردن و رضایت از امور گذرانده دنیوى است. قناعتى که انسان قانع، به آن متصف شده، عبارت است از رضایت از همان نعمت‌هایی که در زندگى براى او میسر است.
توسعه و اخلاق
ابوالقاسم كارگزار(يعقوبى)
اخلاق به مجموعه اى از اصول و رفتار آدمى اطلاق مى شود كه ريشه در حالتهاى روحى و معنوى دارد. اين اصول آميزه اى از احساسها و نيتهاى نيك است كه در رفتار فردى و اجتماعى انسان تجلى و نمود پيدا مى كند.
شهيدمطهري
ابوالقاسم كارگزار(يعقوبى)
اخلاق پژوهان كه در حوزه بحثهاى اخلاقى,فلسفه اخلاق,رفتارشناسى انسان و ريشه هاى آن ژرفكاوى و ژرف انديشى كرده اند,از مقوله اى بعنوان(خود) با گونه هايى مانند:(خودشناسى),(خوديابى)(خود عزتّمند) ويا(خود زيانى),(خودفراموشى) و مبارزه با(خود)(جهاد نفس) سخن گفته اند
مفاهيم اخلاقي
ابوالقاسم فنايى
در اين مقاله، ابتدا به تحليل سرشت مفاهيم اخلاقى مى پردازيم كه ركن كليدى و اساسى زبان اخلاق را تشكيل مى دهند. سپس درباره منشا انتزاع و عينيت اين مفاهيم و پس از آن در مورد انواع جملات اخلاقى و سرشت و كاركردهاى هريك به بحث مى نشينيم.
ارتباط در ایتا