مسیر

********************************************

مأموریت:

تطبیق برنامه و بوجه سالیانه واحد های مختلف دفتر با سیاست های مصوب حوزه فعالیت های فرهنگی و تبلیغی و ارائه به مراجع ذیربط جهت طی مراحل

معاون فرهنگی و تبلیغی:حجت الاسلام والمسلمین سعید روستا آزاد

تلفن تماس:۰۲۵۳۷۱۱۶۰ داخلی ۲۶۲۶

رایانامه:info@balagh.ir

********************************************

ماموریت­ها؛

«انجام امور مربوط به معاونت»؛
«اطلاع‌رساني اهداف‌، سياست‌ها، فعاليت‌ها و مواضع‌ معاونت و اطلاع‌يابي از نظرات‌ و ديدگاه‌هاي مخاطبان، ساير اقشار جامعه و سازمان‌ها».

شرح وظايف:

انجام مکاتبات و ارجاعات و بايگاني نامه‌هاي معاونت و پيگيري تا حصول نتيجه نهايي؛
ابلاغ بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و دستورات صادره از سوي معاونت به ساير واحدها؛
جمع‌آوری اطلاعات و تهیه و تنظیم گزارشات درون‌ و برون سازماني مورد نیاز معاونت؛
برنامه‌ريزي و هماهنگي جلسات، ملاقات‌ها و بازديدهاي‌ معاونت؛
رسیدگی به امور مراجعان و ملاقات‌كنندگان معاونت؛
ایجاد ارتباط،تعامل وهمکاری با اشخاص حقیقی و حقوقی در راستای ماموریت های معاونت؛
ایجاد ارتباط با مخاطبین و بهره­گیران از خدمات معاونت؛
تهيه، تدوين و بررسي مقررات، آئين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي مورد نیاز دفتر ریاست و ارائه پيشنهادهاي اصلاحي و تكميلي به معاونت؛
تهيه و تنظيم گزارش‌هاي عملكرد دفتر معاونت و ارسال به معاونت؛
تهيه و تنظيم بودجه سالانه دفتر معاونت و ارسال به معاونت؛
انجام سایر وظايف محوله از سوی معاونت؛

********************************************

ماموریت:

«تولید محتوای تبلیغی و علمی، متناسب با نیازهای مبلغان و اقشار مختلف جامعه تبلیغی»

شرح وظايف:

پیشنهاد سیاست­های کلان و برنامه‌های بلندمدت و میان‌مدت تأمين منابع تبليغی به معاونت؛
تهيه و تدوين محتواي تبليغي برای مبلغان و اقشار مختلف جامعه؛
تهیه و تدوین متون آموزشی و مهارت افزایی مبلغان و همسران مبلغان؛
تولید مجلات و کتب تخصصی تبلیغ؛
تعامل و همکاری با واحدهای پژوهشی دفتر جهت بهره­برداری از ظرفیت­های بهینة آنان؛
تهيه، تدوين و بررسي مقررات، آئين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مورد نیاز و ارائه پيشنهادهاي اصلاحي و تكميلي به معاونت؛
تهيه و تنظيم گزارش‌هاي عملكرد گروه تأمین منابع تبلیغی و ارسال به معاونت؛
تهيه و تنظيم بودجه سالانة گروه تأمین منابع تبلیغی و ارسال به معاونت؛
انجام سایر وظايف محوله از سوی معاونت.

********************************************

ماموریت:

« مطالعه و برنامه ریزی جهت طراحی، استقرار و بهسازی نظام فعالیتهای فرهنگی و تبلیغی »

شرح وظايف:

رصد دائمی موضوعات فرهنگی و تبلیغی و تحلیل محتوای فرمایشات مقام معظم رهبری  که ناظر به امور تبلیغی است و اتخاذ تدابیر لازم برای پرداختن اصولی و به موقع به آن.
تهيه و تدوين برنامه‌هاي جامع و عملياتي معاونت در چارچوب اهداف، اصول و خط‌مشي‌هاي دفتر.
تهيه و تدوين و پيشنهاد آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي فعالیتهای فرهنگی و تبليغي.
بررسی و شناسایی نیازها، فرصتها، ظرفیت ها و اولویتهای فرهنگی و تبلیغی
آسیب شناسی فعالیتهای فرهنگی و تبلیغی
انجام مطالعات و گردآوری داده ها و اطلاعات مورد نیاز جهت تدوین و پایش مستمر نقشه اعتقادی- تبلیغی کشور.
مطالعه و پژوهش پيرامون مسائل و حوزه هاي نوين  فرهنگی و تبليغي جامعه و نظام اسلامي به منظور بهره‌گيري در برنامه‌ريزي تبليغي.
ارزيابي کیفی برنامه ها و فعاليت‌هاي فرهنگی و تبليغي بمنظور بهبود برنامه ها و فعاليتها.
بازخوردگيري از آثار و پیامدهای فعاليت‌هاي تبليغي.
مطالعه و بررسی ابزارها و شيوه‌هاي نوين تبليغي و برنامه‌ريزي جهت بكارگيري صحيح آنها.
مطالعه و پژوهش در زمينه فعاليت‌هاي فرهنگي و تبليغي ساير مكاتب و فرهنگها به منظور برخورد منطقي و نيز الگوگيري از آنها.
مطالعه و شناسايي نيازهاي آموزشي، مهارتي و اطلاعاتي مبلغان ديني
شناسایی شبهات ديني و انحرافات اجتماعي در مناطق مختلف کشور جهت برنامه ریزی فرهنگی و تبلیغی.
تدوین برنامه های مناسب جهت مقابله با فعالیتهای فرق ، ادیان و عرفان های نوظهور
تهیه شناسنامه اعتقادی استانهای مختلف کشور

********************************************

ماموریت:

«برنامه‌ريزي، بودجه‌ريزي و ارزيابي فعاليت‌ها، تدوين و بهبود قوانين، فرایندها،ساختارها و روش‌هاي انجام فعاليت‌ها»

شرح وظايف:

بررسی و پیشنهاد سیاست‏های کلان و برنامه‌های بلندمدت و میان‌مدت فرهنگی تبلیغی به معاونت؛
تهيه و تنظيم بودجه سالانه معاونت وپيگيري تصويب آن در مراجع ذيربط؛
درخواست وجه فعاليت‌هاي مصوب معاونت و پيگيري تاخصیص آن؛
تخصيص اعتبارات واحد های سازمانی براساس بودجه مصوب و نظارت بر مصرف صحیح آن؛
بررسي و پيشنهاد ساختار، شرح وظايف و پست‌هاي سازماني به معاونت؛
بررسی طرح های پیشنهادی واحدها و ارجاعی از سوی معاونت؛
تهيه، تدوين و بررسي مقررات، آئين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي مورد نیاز و ارائه پيشنهادهاي اصلاحي و تكميلي به معاونت؛
تهیه وتنظیم گزارش عملکرد  معاونت و ارائه به مراجع ذيربط؛
انجام سایر وظايف محوله از سوی معاونت.

********************************************

ماموریت:

«برنامه‌ريزي و انجام امور سخت‌افزاری، نرم‌افزاری و شبکه‌ای معاونت»

شرح وظايف:

پیشنهاد سیاست­های کلان و برنامه‌های بلندمدت و میان‌مدت فناوري اطلاعات به معاونت؛
پشتیبانی فنی سخت‌افزاري و نرم‌افزاري واحدهاي معاونت؛
نگهداري، به روزرساني و پشتيباني پايگاه اطلاع رسانی معاونت؛
تلاش در جهت رشد دانش فناوري اطلاعات همکاران؛
تهيه، تدوين و بررسي مقررات، آئين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي مربوط به فناوري اطلاعات و ارائه پيشنهادهاي اصلاحي و تكميلي به معاونت؛
تهيه و تنظيم گزارش‌هاي عملكرد اداره فناوری اطلاعات و ارسال به معاونت؛
تهيه و تنظيم بودجه سالانه اداره فناوري اطلاعات و ارسال به معاونت؛
انجام سایر وظايف محوله از سوی معاونت.

********************************************

شرح وظايف:

شناسایی، ساماندهی و پشتیبانی گروههای تبلیغی؛
شناسایی، جذب، اعزام و ارائه خدمات تبلیغی به خواهران مبلغه؛
شناسایی، جذب، اعزام و ارائه خدمات تبلیغی به مبلغان نخبه؛
اعزام مبلغان براساس توانمندیهای ایشان و نیازهای منطقه­ای؛
جذب، سامان­دهی و پشتیبانی مبلغان؛
تهيه، تدوين و بررسي مقررات، آئين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي مورد نیاز و ارائه پيشنهادهاي اصلاحي و تكميلي به معاونت؛
تهيه و تنظيم گزارش‌هاي عملكرد اداره کل امور تبلیغی و ارسال به معاونت؛
تهيه و تنظيم بودجه سالانه اداره کل امور تبلیغی و ارسال به معاونت؛
انجام سایر وظايف محوله از سوی معاونت.

اخبار اداره کل امور تبلیغی

مدیرکل امور تبلیغی:حجت الاسلام والمسلمین یحیی کمال

تلفن تماس:۰۲۵۳۷۱۱۶۰ داخلی ۲۶۲۳

رایانامه:info@balagh.ir

********************************************

شرح وظایف:

تبلیغ در فضای مجازی؛
اطلاع‌رساني به مبلغان و اقشار مختلف جامعه در زمينه‌هاي فرهنگي ـ تبليغی؛
تهیه، نگهداری منابع علمی و ارائه خدمات نرم‌افزاری مورد نیاز مبلّغان و برگزاری نمایشگاه و همایشهای فرهنگی تبلیغی؛
تهيه، تدوين و بررسي مقررات، آئين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي مورد نیاز و ارائه پيشنهادهاي اصلاحي و تكميلي به معاونت؛
تهيه و تنظيم گزارش‌ عملكرد اداره کل اطلاع‌رساني و تبليغ نوين و ارسال به معاونت؛
تهيه و تنظيم بودجه سالانه اداره کل اطلاع‌رساني و تبليغ نوين و ارسال به معاونت؛
انجام سایر وظايف محوله از سوی معاونت.
به روزرساني و مدیریت پايگاه اطلاع رسانی معاونت؛
برگزاری مراسم ملی ـ مذهبی نشست ها، همایش ها ی معاونت؛
پوشش خبري و تبليغاتي سمينارها، كنفرانس‌ها، نشست‌ها و نمايشگاه‌هاي معاونت؛
انعكاس سياست‌ها، برنامه‌ها،‌ اخبار، مواضع و جوابيه‌هاي معاونت در رسانه‌هاي عمومي؛

اخبار اداره کل اطلاع رسانی و تبلیغ نوین

مدیرکل اطلاع رسانی و تبلیغ نوین:اباذر جعفری

تلفن تماس:۰۲۵۳۷۱۱۶۰ داخلی ۲۷۷۶

رایانامه:info@balagh.ir

********************************************

شرح وظايف:

پیشنهاد سیاست‏های کلان و برنامه‌های بلندمدت و میان‌مدت منابع انسانی، پشتیبانی و مالی به معاونت؛
پرداخت، ثبت، كنترل، نگهداری حساب و نظارت بر تحويل و تحول اموال معاونت؛
بكارگيري نيروي انساني و اجراي نظام روابط كار كارمندان معاونت؛
انجام امور عمومي و ارائه خدمات فني، خريد، انبارداري و تحويل اقلام مورد نياز واحدهاي معاونت؛
پیشنهاد و بررسي قوانين و مقررات، آئين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي مربوط به منابع انسانی، پشتیبانی و امور مالی به معاونت؛
تهيه و تنظيم گزارش‌هاي عملكرد مدیریت منابع انسانی وپشتیبانی و ارسال به معاونت؛
تهيه و تنظيم بودجه سالانه مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی و ارسال به معاونت؛
انجام سایر وظایف محوله از سوی معاونت.

********************************************

شرح وظايف:

پیشنهاد سیاست­های کلان و برنامه‌های بلندمدت و میان‌مدت آموزشی به معاونت فرهنگی تبلیغی؛
ارتقای مهارت های تبلیغی طلاب  وعناصر موثر فرهنگی بر اساس مأموریت های مصوب.
ارائه آموزش های تخصصی  در خصوص فرق،ادیان،مذاهب وجریانات انحرافی ونقد آن ها.
ارتقاء آگاهي‌هاي فرهنگي ـ سیاسی اجتماعی طلاب .
ارتقاء سطح دانش عمومی و کاربردی مبلغان.
ارائه خدمات آموزشی ،فرهنگی وفوق برنامه
تهیه سرفصل های آموزشهای تخصصی ،عمومی،کاربردی و مهارتی
بررسی وشناسایی نیازها واولویت های آموزشی بر اساس نیازسنجی و آسیب شناسی
ارزيابي وارزشیابی اساتید، برنامه ها وفعالیت های آموزشی و ارائه راهكارهاي بهبود وضعيت.
طراحي و بهسازي نظام آموزشی تخصصی ،عمومی،کاربردی و مهارتی تبلیغ.
تهيه، تدوين و بررسي مقررات، آئين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي مورد نیاز
و ارائه پيشنهادهاي اصلاحي و تكميلي به معاونت فرهنگی تبلیغی؛
تهيه و تنظيم گزارش‌هاي عملكرد مرکز و ارسال به معاونت فرهنگی تبلیغی؛
تهيه و تنظيم بودجه سالانه مرکز و ارسال به معاونت فرهنگی تبلیغی؛
انجام سایر وظايف محوله از سوی معاونت فرهنگی تبلیغی؛

********************************************

مأموریت ها:

ارتقای مهارت­های تبلیغی طلاب  و عناصر موثر فرهنگی بر اساس مأموریت­های مصوب؛
ارائه آموزش­های تخصصی  در خصوص فرق، ادیان، مذاهب و جریانات انحرافی و نقد آن­ها؛
ارتقاء آگاهي‌هاي فرهنگي ـ سیاسی اجتماعی طلاب؛
ارتقاء سطح دانش عمومی و کاربردی مبلغان.

شرح وظايف:

پیشنهاد سیاست­های کلان و برنامه‌های بلندمدت و میان‌مدت آموزشی به رئیس مرکز؛
اجرای برنامه­ها، طرح ها، خط مشي ها و سياست­هاي آموزشی مصوب؛
برگزاری دوره­های آموزش تخصصی، عمومی، کاربردی و مهارتی تبلیغ؛
ارتباط و همکاري با مراکز آموزشی در چارچوب سیاست  هاي آموزشی دفتر؛
تهيه، تدوين و بررسي مقررات، آئين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي آموزشی و ارائه پيشنهادهاي اصلاحي و تكميلي به رییس مرکز؛
تهيه و تنظيم گزارش‌ عملكرد اداره آموزش و ارسال به رییس مرکز؛
تهيه و تنظيم بودجه سالانه اداره آموزش و ارسال به رییس مرکز؛
انجام سایر وظایف محوله از سوی رییس مرکز.

********************************************

ماموریت:

«ارائه خدمات آموزشی، فرهنگی و فوق برنامه»

شرح وظايف:

تهيه و پیشنهاد خط­مشی­ها، سیاست­ها و برنامه­های خدمات آموزشی ،به رييس مرکز و اجرای آن­ها؛
انجام امور اجرایی برگزاری دوره ها ی آموزشی؛
ثبت­نام و پذیرش دانش پژوهان؛
ارائه خدمات آموزشی به  اساتید ودانش پژوهان؛
برنامه­ریزی  و اجرای فعالیت‌های فرهنگی و فوق برنامه؛
پی­گیری امور مربوط به اساتید؛
برگزاری اردوهای فرهنگی آموزشی طلاب و فضلای حوزه؛
شناسایی و تهیه نیازهای کمک آموزشی؛
برگزاری کارگاه،نشست‌ ، همايش‌ و دوره‌هاي توجيهي دانش پژوهان؛
همکاری با موسسات آموزشی وفرهنگی براساس ضوابط و مقررات دفتر؛
پیشنهاد مقررات، آئين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي خدمات آموزشی و ارائه پيشنهادهاي اصلاحي و تكميلي به رییس مرکز؛
تهيه و تنظيم بودجه سالانه اداره خدمات آموزشی و ارسال به رییس مرکز؛تهيه و تنظيم گزارش‌ عملكرد اداره خدمات آموزشی و ارسال به رییس مرکز؛
انجام سایر وظايف محوله از سوی رییس مرکز.

********************************************

مأموریت ها:

ارتقای مهارت­های تبلیغی طلاب  و عناصر موثر فرهنگی بر اساس مأموریت­های مصوب؛
ارائه آموزش­های تخصصی  در خصوص فرق، ادیان، مذاهب و جریانات انحرافی و نقد آن­ها؛
ارتقاء آگاهي‌هاي فرهنگي ـ سیاسی اجتماعی طلاب؛
ارتقاء سطح دانش عمومی و کاربردی مبلغان.

شرح وظايف:

پیشنهاد سیاست­های کلان و برنامه‌های بلندمدت و میان‌مدت آموزشی به رئیس مرکز و اجرای آن­ها؛
برگزاری دوره­های آموزش تخصصی، عمومی،کاربردی و مهارتی تبلیغ؛
پیشنهاد سرفصل­های آموزشی مناطق و محیطهای آسیب­پذیر؛
بررسی و شناسایی نیازها و اولويت­های آموزشی مناطق و محیطهای آسیب پذیر و پیشنهاد برگزاری دوره­های آموزشی به رییس مرکز؛
ارزيابي وارزشیابی اساتید،برنامه ها وفعالیت های آموزشی و ارائه راهكارهاي بهبود وضعيت؛
برگزاری کارگاه، نشست‌­، همايش‌ و دوره‌هاي توجيهي در مناطق و محیط­های آسیب­پذیر؛
ارتباط مستمر با مسئولان ارشد استان جهت رفع نیازهای آموزشی و فرهنگی؛
شناسایی ظرفیت­های استانی و استفاده از اساتید بومی؛
تهيه، تدوين و بررسي مقررات، آئين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي آموزشی و ارائه پيشنهادهاي اصلاحي و تكميلي به رییس مرکز؛
تهيه و تنظيم گزارش‌هاي عملكرد اداره آموزش استان­ها و ارسال به رییس مرکز؛
تهيه و تنظيم بودجه سالانه اداره آموزش استان­ها و ارسال به رییس مرکز؛
انجام سایر وظایف محوله از سوی رییس مرکز.

********************************************

ماموریت‌­ها:

بكارگيري نيروي انساني و اجراي نظام روابط كار كارمندان؛
انجام امور عمومي و ارائه خدمات فني،خريد، انبارداري و تحويل اقلام مورد نياز واحدهای.

شرح وظايف:

جمع‌آوری نیاز واحدها به نیروی انسانی، تطبیق با ساختار، پست‌ها و اعتبارات مصوب؛
انجام امور مربوط به ماموریت، مرخصی و جابه‌جایی کارمندان؛
ثبت ورود و خروج و کارمندان و ارسال به مراجع ذی ربط؛
معرفی کارمندان معاونت برای طی دوره های آموزشی دفتر؛
همکاری با اداره آموزش و ارزشیابی برای انجام ارزشیابی عملکرد سالانه کارمندان؛
همکاری با اداره بیمه و رفاه برای استفاده کارمندان از خدمات بیمه‌ای، رفاهی، بهداشتی و ورزشی؛
حمل و نقل درون شهری نفرات و ملزومات معاونت؛
نظافت، نگهداري و تعميرات جزئي و كلي ابنيه، تاسيسات و تجهيزات اداري معاونت؛
خريد اقلام امورد نیازمعاونت؛
پذيرائي از ميهمانان و مدعوين همایش‌ها، سمینارها، نشست‌های علمی، جلسات و مراسم معاونت؛
نگهداري و پشتيباني شبکه مخابراتي معاونت؛
دریافت، ارسال، ثبت، توزیع و بایگانی مکاتبات و مرسولات اداری؛
ارائه خدمات فنی، تایپ و تکثیر معاونت؛
پیگیری و انجام امور فنی و چاپ محصولات فرهنگی تبلیغی معاونت؛
توزیع محصولات فرهنگی تبلیغی معاونت؛
تهيه، تدوين و بررسي مقررات، آئين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اداري، مالی و پشتيباني و ارائه پيشنهادهاي اصلاحي و تكميلي به مدیریت منابع انسانی وپشتیبانی؛
تهيه و تنظيم گزارش‌هاي عملكرد اداره منابع انسانی و پشتیبانی و ارسال به مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی؛
تهيه و تنظيم بودجه سالانه اداره منابع انسانی و پشتیبانی و ارسال به مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی؛
انجام سایر وظايف محوله از سوی مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی.

********************************************

ماموریت‌­:

«پرداخت، ثبت، كنترل، نگهداری حساب و نظارت بر تحويل و تحول اموال».

شرح وظايف:

تهيه و تنظيم درخواست وجه تنخواه‌گردان حسابداری از اداره کل امور مالی با هماهنگی اداره برنامه­ریزی و بودجه.
پرداخت هزینه براساس تخصیص های صادره، پيش‌پرداخت‌ و علي‌الحساب فعالیت‌های معاونت و تسويه حساب آن‌ها بر اساس ضوابط؛
پرداخت هزينه حقوق و مزايا؛
جمع‌آوري، ثبت، طبقه‌بندي و تلخيص رويدادهاي مالي معاونت؛
حفظ، نگهداري و بايگاني اسناد و مدارك مالي؛
اخذ صورتحساب‌هاي بانكي و تطبيق با دفاتر و اسناد مالي و رفع مغايرت‌های احتمالی؛
تهيه گزارش‌های عملكرد مالي و مانده اعتبارات واحدهاي معاونت؛
ارائه اسناد و مدارك مورد نياز به مراجع ذيصلاح براي نظارت بر فعاليت‌هاي مالي معاونت؛
ثبت مشخصات كامل اموال و تحویل گیرندگان آن و الصاق برچسب اموال بر اساس ضوابط؛
اقدام براي بيمه اموال و دارائي‌هاي معاونت؛
اموال‌گرداني سالانه بر اساس ضوابط؛
تعيين كسري و خسارت‌هاي وارده به اموال معاونت و ارائه گزارش به مقام ذيصلاح براي اخذ غرامت.
پیشنهاد و بررسي قوانين و مقررات، آئين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي مالی به مدیریت منابع انسانی وپشتیبانی.
تهيه و تنظيم گزارش‌هاي عملكرد اداره امور مالی و ارسال به مدیریت منابع انسانی وپشتیبانی.
تهيه و تنظيم بودجه سالانهاداره امور مالي و ارسال به مدیریت منابع انسانی وپشتیبانی.انجام سایر وظايف محوله از سوی مدیریت منابع انسانی وپشتیبانی.

********************************************

مأموریت:

« تبلیغ در فضای مجازی»

شرح وظایف:

شناسایی، ساماندهی و حمایت از فعالان دینی در فضای مجازی؛
تولید و ارسال نشریات الکترونیک؛
ارسال محتوا و مطالب تبلیغی به اقشار مختلف جامعه از طریق ایمیل و پیامک؛
ایجاد و راه­اندازی پورتال، سایت، مسنجر، چت روم، شبکه اجتماعی، وبلاگ­های دینی؛
تهيه، تدوين و بررسي مقررات، آئين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي مربوطه و ارائه پيشنهادهاي اصلاحي و تكميلي به مدیر کل اطلاع‌رساني و تبليغ نوين؛
تهيه و تنظيم گزارش‌هاي عملكرد اداره تبليغ مجازي و ارسال به مدیر کل اطلاع‌رساني و تبليغ نوين؛
تهيه و تنظيم بودجه سالانه اداره تبليغ مجازي و ارسال به مدیر کل اطلاع‌رساني و تبليغ نوين؛
انجام سایر وظايف محوله از سوی مدیر کل اطلاع‌رساني و تبليغ نوين.

********************************************

مأموریت:

«اطلاع‌رساني به مبلغان و اقشار مختلف جامعه در زمينه‌هاي فرهنگي ـ تبليغی»

شرح وظایف:

مدیریت محتوایی سامانه سمتا؛
جمع­ آوري، طبقه­ بندی و فرآوری محتوای تبلیغی جهت تشکیل بانک­های اطلاعات و ارائه به مبلغان؛
تامین (تولید یا خرید)، نرم افزارهای مورد نیاز مبلغان؛
حضور فعال تبلیغی و ترویجی در نشریات؛
حمایت و تولید محتوا برای تبلیغات مکتوب در فضاها و محیطهای مختلف؛
مشارکت با سازمانها و نهادهای دولتی و مردم نهاد در تولید و عرضه پیام های مکتوب؛
بهره گیری از ظرفیتهای مکتوب نوین جهت ارائه پیام های دینی و مذهبی؛
برگزاری مسابقات دینی و مذهبی برای اقشار مختلف جامعه؛
تولید برنامه­های مذهبی و دینی دیداری و شنیداری برای اقشار مختلف جهت عرضه در رسانه ملی و استانی، شبکه­های ماهواره­ای؛
حمایت محتوایی و مشارکت در برنامه­های مذهبی و دینی صدا و سیما و ماهواره؛
تهيه، تدوين و بررسي مقررات، آئين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي مربوطه و ارائه پيشنهادهاي اصلاحي و تكميلي به مدیر کل اطلاع‌رساني و تبليغ نوين؛
تهيه و تنظيم گزارش‌هاي عملكرد اداره اطلاع‌رساني و فعاليت‌هاي رسانه‌اي و ارسال به مدیر کل اطلاع‌رساني و تبليغ نوين؛
تهيه و تنظيم بودجه سالانه اداره اطلاع‌رساني و فعاليت‌هاي رسانه‌اي و ارسال به مدیر کل اطلاع‌رساني و تبليغ نوين؛
انجام سایر وظايف محوله از سوی مدیر کل اطلاع‌رساني و تبليغ نوين.
به روزرساني و مدیریت پايگاه اطلاع رسانی معاونت؛
پوشش خبري و تبليغاتي سمينارها، كنفرانس‌ها، نشست‌ها و نمايشگاه‌هاي معاونت؛

********************************************

مأموریت:

«تهیه، نگهداری منابع علمی و ارائه خدمات نرم‌افزاری مورد نیاز مبلّغان و برگزاری نمایشگاه و همایش­­های فرهنگی تبلیغی»

شرح وظایف:

شناسایی و تأمین خدمات نرم‌افزاری مورد نیاز مبلغان؛
برگزاری نمایشگاه و همایش­های فرهنگی تبلیغی؛
ارائه خدمات عمومی و تخصصی کتابخانه­ای به مبلغان؛
تهیه بانك اطلاعات سايتهاي اينترنتي مذهبی و تبلیغی؛
تهیه و خرید کتب و نشریات  و داده­های مورد نیاز کتابخانه تخصصی تبلیغ؛
همکاری و تبادل علمی با کتابخانه‌ها و مراکز و پایگاه‌های علمی ـ پژوهشی و کتابخانة‌ ملی در راستای غنی‌سازی منابع علمی فرهنگی کتابخانه؛
مطالعه، طراحي وپیشنهاد اصلاح سيستم­هاي کتابخانه، اسناد و آرشيو؛
تهيه، تدوين و بررسي مقررات، آئين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي مربوط و ارائه پيشنهادهاي اصلاحي و تكميلي به مدیر کل اطلاع‌رساني و تبليغ نوين؛
تهيه و تنظيم گزارش‌هاي عملكرد اداره امور کتابخانه و ارسال به مدیر کل اطلاع‌رساني و تبليغ نوين؛
تهيه و تنظيم بودجه سالانه اداره امور کتابخانه و ارسال به مدیر کل اطلاع‌رساني و تبليغ نوين؛
انجام سایر وظايف محوله از سوی به مدیر کل اطلاع‌رساني و تبليغ نوين.
برگزاری مراسم ملی ـ مذهبی نشست ها، همایش ها ی معاونت؛

********************************************

مأموریت­:

«جذب، سامان­دهی و پشتیبانی مبلغان»

وظایف:

جذب و سازماندهي مبلغان ديني مطابق نيازسنجي ها و ويژگي هاي فرهنگي مناطق مختلف كشور؛
سطح­ بندی، طبقه بندی و ارتقای گروه تبلیغی مبلغان؛
جذب و ساماندهی بشیران جوان؛
برگزاري آزمون هاي علمي، تخصصي مورد نياز جهت شناسايي توانمنديها، مهارتها و سطح علمي مبلغان؛
تشكيل پرونده از سوابق و نحوه فعاليت مبلغان اعزامي و تهيه و تنظيم گزارش­هاي مستمر؛
همكاري با ساير نهادهاي تبليغي در فرآيند جذب و گزینش مبلغ؛
انجام امور رفاهي و بيمه مبلغان؛
رسیدگی و پیگیری اسناد تسویه حساب و صدور گواهی؛
تهيه، تدوين و بررسي مقررات، آئين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي جذب و ساماندهی امور مبلغان و ارائه پيشنهادهاي اصلاحي و تكميلي به مدیر کل امور تبلیغی؛
تهيه و تنظيم گزارش‌هاي عملكرد اداره جذب و ساماندهي امور مبلغان و ارسال به مدیر کل امور تبلیغی؛
تهيه و تنظيم بودجه سالانه اداره جذب و ساماندهي امور مبلغان و ارسال به مدیر کل امور تبلیغی؛
انجام سایر وظايف محوله از سوی مدیر کل امور تبلیغی.

********************************************

مأموریت:

«اعزام مبلغان براساس توانمندی­های ایشان و نیازهای منطقه­ای»

شرح وظايف:

تهیه وپیشنهاد سياست‎ها، راهبردها و خط‎مشي‎ها، اهداف و برنامه‎های اعزام مبلّغ در چارچوب سياست‎هاو برنامه‎هاي كلان دفتر به مدیر کل امور تبلیغی ؛
اعزام مبلغان آموزش دیده براساس ضوابط مصوب؛
اعزام  بشیران جوان برای انجام فعالیتهای تبلیغی؛
نظارت و ارزيابي عملكرد مبلغان؛
ارائه خدمات تبلیغی به مبلغان؛
تعامل و همکاری با اشخاص حقیقی و حقوقی در امور تبلیغی؛
تهيه، تدوين و بررسي مقررات، آئين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي مورد نیاز و ارائه پيشنهادهاي اصلاحي و تكميلي به مدیر کل امور تبلیغی ؛
تهيه و تنظيم گزارش‌هاي عملكرد اداره اعزام مبلغان و ارسال به مدیر کل امور تبلیغی ؛
تهيه و تنظيم بودجه سالانه اداره اعزام مبلغان و ارسال به مدیر کل امور تبلیغی ؛
انجام سایر وظايف محوله از سوی مدیر کل امور تبلیغی.

********************************************

مأموریت:

«شناسایی، جذب، اعزام و ارائه خدمات تبلیغی به مبلغان نخبه»

شرح وظايف:

تهیه وپیشنهاد سياست‎ها،راهبردها و خط‎مشي‎ها، اهداف و برنامه‎های تبلیغ نخبگانی در چارچوب سياست‎هاو برنامه‎هاي كلان دفتر به مدیر کل امور تبلیغی ؛
تهیه و پیشنهاد شاخص‌ها و معيارهاي مبلغ نخبه؛
شناسایی ،جذب، ساماندهي و فراهم‌آوردن زمينه‌هاي تبليغي مناسب براي آنان ؛
انجام مصاحبه از مبلغان نخبه براساس ضوابط مصوب؛
سطح­ بندی، طبقه­بندی و ارتقای گروه تبلیغی مبلغان نخبه؛
نظارت و ارزيابي عملكرد مبلغان نخبه؛
ارائه خدمات تبلیغی به مبلغان نخبه؛
تهيه، تدوين و بررسي مقررات، آئين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي موردد نیاز و ارائه پيشنهادهاي اصلاحي و تكميلي به مدیر کل امور تبلیغی؛
تهيه و تنظيم گزارش‌هاي عملكرد اداره اعزام مبلغان نخبه و ارسال به مدیر کل امور تبلیغی؛
تهيه و تنظيم بودجه سالانه اداره اعزام مبلغان نخبه و ارسال به مدیر کل امور تبلیغی؛
انجام سایر وظايف محوله از سوی مدیر کل امور تبلیغی.

********************************************

مأموریت:

«شناسایی، جذب، اعزام و ارائه خدمات تبلیغی به خواهران مبلغه»

شرح وظايف:

تهیه وپیشنهاد سياست‎ها،راهبردها و خط‎مشي‎ها، اهداف و برنامه‎های اعزام در چارچوب سياست‎هاو برنامه‎هاي كلان دفتر به مدیر کل امور
تبلیغی ؛
جذب، ساماندهي و اعزام خواهران مبلّغه آموزش دیده در اداره آموزش ؛
جذب، ساماندهی و اعزام  مبلغان نخبه در فعالیتهای تبلیغی؛
برگزاری آزمون‌ و مصاحبه‌ از خواهران مبلّغه براساس قوانین و مقررات مصوب؛
سطح­ بندی، طبقه­بندی و ارتقای گروه تبلیغی خواهران مبلّغه؛
نظارت و ارزيابي عملكرد خواهران مبلّغه؛
ارائه خدمات تبلیغی به خواهران مبلّغه؛
تهيه، تدوين و بررسي مقررات، آئين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي مورد نیاز و ارائه پيشنهادهاي اصلاحي و تكميلي به مدیر کل امور تبلیغی ؛
تهيه و تنظيم گزارش‌هاي عملكرد اداره اعزام خواهران مبلّغه و ارسال به مدیر کل امور تبلیغی ؛
تهيه و تنظيم بودجه سالانه اداره اعزام خواهران مبلّغه و ارسال به مدیر کل امور تبلیغی ؛
انجام سایر وظايف محوله از سوی مدیر کل امور تبلیغی.

********************************************

مأموریت:

« شناسایی، ساماندهی، حمایت و پشتیبانی گروه های تبلیغی»

شرح وظايف:

شناسایی، ساماندهی و پشتیبانی از گروه­های تبلیغی براساس نیازهای منطقه­ ای و ضوابط مصوب؛
حمایت از گروه­های تبلیغی براساس ويژگي­هاي فرهنگي منطقه؛
نظارت و ارزیابی بر عملکرد گروه­های تبلیغی؛
فراهم­سازی زمینه فعالیت گروه­های تبلیغی؛
مشارکت در ارتقاء دانش، بینش و مهارت گروه­های تبلیغی؛
برگزاری همایش­ها و نمایشگاه­های ویژه گروه­های تبلیغی؛
تهيه، تدوين و بررسي مقررات، آئين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي مربوطه و ارائه پيشنهادهاي اصلاحي و تكميلي به مدیر کل امور تبلیغی؛
تهيه و تنظيم گزارش‌هاي عملكرد اداره گروه­های تبلیغی و ارسال به مدیر کل امور تبلیغی؛
تهيه و تنظيم بودجه سالانه اداره  گروه­های تبلیغی و ارسال به مدیر کل امور تبلیغی؛
انجام سایر وظايف محوله از سوی مدیر کل امور تبلیغی.

********************************************