شنبه ۲۹ مرداد ۱۴۰۱ /۲۲ محرم ۱۴۴۴

مسیر

آزمون

کتاب و کتابخوانی
ناصر آقابابایی
در مرحله آزمون، ممکن است مجبور شوید فصل را ورق بزنید تا درستی مفاهیم و مطالب کلیدی حفظ شده را وارسی کنید.در این مرحله باید چکیده فصل را بخوانید و ضمن آن، جزئیات مربوط به هر یک از نکته های چکیده را در نظر آورید. مرحله آزمون را هرگز به شب امتحان موکول نکنید
روش تدریس
در صورتي كه خستگي را در وجود شاگردان احساس كرديد، اگر مي توانيد از ادامه تدريس خودداري كنيد. گاه اين خستگي در شاگردان به صورت هاي گوناگوني مانند نگاه به ساعت، گذاشتن پلك ها روي هم، بستن كتاب و كلاسور با صداي بلند، سخن گفتن با يكديگر، توجه نكردن به درس و ن
ارتباط در ایتا