آیت الله فیاض

2 محتوا
آیت الله فیاض: بیش از هزار سال پیش حوزه بزرگ نجف تأسیس شد و علمای ما تمام مصائب حکومت وقت را تحمل و استقلالیت این حوزه را حفظ کردند، حوزه نجف مربوطه به دولت، احزاب سیاسی و حتی احزاب دینی نیست
الحمدلله وضع ایران مستقر است و امنیت در آن برقرار است. امنیت، نعمت بسیار مهمی است و قدر امنیت در ایران را بدانید.