جمعه ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ /۱۳ شوال ۱۴۴۱

مسیر

آیت الله مجتهدی تهرانی

استاد اخلاق آیت الله مجتهدی تهرانی در یکی از منبرهای خود حکایتی از سه قرآنی که آتش گرفت میگویند.
اگر ما از ترس جهنم نماز بخوانیم خیلی چنگی به دل نمی زند اما اگر گفتند نماز صبح هم نخوانی به جهنم نمی روی و در این صورت نماز صبح خواندی ، این خوب است.