رفتن به محتوای اصلی

احکام فضای مجازی

6 محتوا
کتاب "احکام فضای مجازی" اثر محمود صادقی متشمل بر 302 مسئله شرعی منتشر شد

تداوم ارتباط با مخاطبین خاص

جهت گیری های کار است که به کار طهارت یا آلودگی می دهد.

اگر بخواهیم طبق نظر مشهور فقها و قانون مجازات اسلامی بررسی کنیم ، اصلا ما در فضای مجازی مصداق سرقتی نخواهیم داشت ، چون فضای مجازی است ، پس باید ما طلبه ها این عناوین را در نظر بگیریم و آنها را تطبی

مثلا سرقت یارانه ای ، ما در فقه و حقوق برای سرقت یک تعریفی داریم ؛ سرقت عبارت است از ربایش مخفیانه مال متعلق به دیگری...