ارتباط غیر كلامی

6 محتوا
بعضی از کتاب ها می گویند ارتباطات غیر کلامی غیر شفاف ماندگاری اش می تواند از ارتباط کلامی شفاف بیشتر باشد تاثیر ارتباط غیر کلامی زوجین در زندگی زناشویی
مهارت‌های ارتباطی در قرآن
چهره و ارتباط غیركلامی در آموزه‌های قرآنی
سومین جلسه مهارت های زندگی با موضوع ارتباط موثر درسالن همایش های غدیر برگزار شد.