شنبه ۹ مهر ۱۴۰۱ /۵ ربيع الأول ۱۴۴۴

مسیر

اضطراب

تبلیغ دین
برای حل مشکل بیان مطالب بهتر است،مطالعات خوبی در برنامه خودش داشته باشد،می تواند مطالبی را از قبل بنویسد،احادیث موضوعی و آیات مرتبط را از قبل تهیه و آن را یاداشت کند.
ارتباط در ایتا