دوشنبه ۱۸ فروردين ۱۳۹۹ /۱۲ شعبان ۱۴۴۱

مسیر

انتخاب

محمد مرادی
ما در جايي ايستاده ايم كه انديشه و عمل و كنش و واكنش هاي چند ساله گذشته، برايمان رقم زده است و تمام آنچه كه در امسال و سال هاي آينده تجربه مي كنيم متأثر از آن چیزی است كه امروز رقم مي زنيم.