دوشنبه ۴ مهر ۱۴۰۱ /۲۹ صفر ۱۴۴۴

مسیر

جابر بن عبدالله انصاری

یادداشت تبلیغی؛
 امروزه وقتی از «زیارت اربعین» و«پیاده روی اربعین» سخن بمیان می آید.درکنارش نام زیبای شخصیت تاثیر گذار« جابر بن عبدالله انصاری» بعنوان اولین زایر اربعین حسینی گوش هر عاشق دلداده  را می نوازد.
ارتباط در ایتا