جنگ

4 محتوا
بررسی عناصر و رویكردهای تبلیغات در جنگ های ایران و اعراب
«کرونا» بهانه‌ای شده است تا رسانه‌های ضدانقلاب و شبکه‌های ماهواره‌ای پارسی‌زبان، علیه دین و اعتقادات هجمه‌های سنگینی وارد کنند.

سردار شهید حاج قاسم سلیمانی

 

یکی از بایسته های تبلیغ دینی، توجه به پدیده های تاریخی و شرایط زمانی و ظرفیت ارزشی آن است به نحوی که می توان با تبیین و تبلیغ آن پدیده ارزشهای الهی را در جامعه نهادینه ساخت.