جمعه ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ /۱۳ شوال ۱۴۴۱

مسیر

جهانی کردن دین

جوادی آملی جدید
آیت الله جوادی آملی:
حضرت آیت الله جوادی با بیان این که انسان نباید خود را ارزان بفروشد، گفت: وظیفه فلسفه جهانی کردن دین و کشف درمان بیماری های باطنی و درونی انسان است.