شنبه ۲ بهمن ۱۴۰۰ /۱۸ جمادى الآخر ۱۴۴۳

مسیر

خداوند

سیدجواد مصطفوی
هر امری که طبق جریان طبیعی خود سیر کند و بر روال عادی خویش باشد، بدون کلفت و زحمت انجام می یابد، و به حیات خود ادامه می دهد و هر امری که بر خلاف عادت و طبیعت باشد، یا بخواهد...
ارتباط در ایتا