جمعه ۲۶ شهريور ۱۴۰۰ /۹ صفر ۱۴۴۳

مسیر

خطابه

مسعود رضوی
وعظ و خطابه همواره اثری ژرف بر مردمان داشته و این مختص یک جامعه خاص، یا یک دوره محدود در تاریخ نبوده است. «وعظ»، خصلتی اخلاقی، آئینی و دینی داشته، اما «خطابه» شمایلی سیاسی و اجتماعی و ...
سیدحسن امین
نقش وعظ و خطابه، و به تعبیر دیگر تبلیغ دینی به وسیله منبر، به عنوان قویترین رسانه عمومی و وسیله ارتباط جمعی در جوامع اسلامی و تاثیر و تاثر طبقه واعظان و اهل منبر در محیط فرهنگی...
علی اکبر ضیائی
در آستانه بعثت پیامبر اکرم(ض) هنر غالب اعراب سخنرانی و سخنوری بود، قرآن کریم از نظر ادبی بلیغ ترین خطیبان و شاعران عرب را تحت تأثیر خود قرار داده بود، وقتی اعراب برای اولین بار به آیات قرآنی...
علی اکبر ضیائی
در اثر ظهور اسلام، که خود خواستار تبلیغ و انتشار و توسعه میدان نفوذ و حکم خویش بود، تمام قلمرو اسلام از مساجد و منابر گرفته تا دارالحکومه و محافل و مجالس و منازل مردم، منبر خطابه و ....
فیروز حریرچی
پیش از آنکه به تحول و ویژگیهایی که اسلام در خطابه پدید آورده اشاره کنیم، لازم است نگاهی گذرا به تاریخ خطابه و خصوصیات آن در دوره جاهلی و پیش از اسلام بیفکنیم. چنانکه می دانیم از دوره پیش از اسلام...
ارتباط در ایتا