خلاقیت در گرافیک

2 محتوا

کارگاه یک روزه خلاقیت در گرافیک، در راستای جشنواره انقلاب 1440 ساله با ارائه استاد مجید خسرو انجم برگزار شد.