ذکر الهی

9 محتوا

حجت الاسلام قرائتی

حجت الاسلام قرائتی

لقمان به فرزندش فرمود: پسرم! اگر گروهی را دیدی که به یاد خدا نیستند با آنان همنشینی نکن، زیرا اگر عالم باشی علمت به تو سودی نمی‌ بخشد و اگر جاهل باشی جهلت را بیشتر می‌ کنند و چه بسا که عقوبتی برایشان فرا رسد و تو را نیز فرا گیرد.
«دنیا» متاع قلیل است و اهل نفاق برای دنیا ذکر می‌ گویند نه برای رهایی از آن، که ریشه هر خطیئه است لذا ذکر آن ها هر چند از لحاظ کمیت فراوان باشد از جهت واقعیت اندک است.
ما اوقات بسیاری را در شبانه روز به حسب ظاهر صحبت نمی‏کنیم. این وقت‌های خالی را با ذکر الهی پر کنید نه با سخنان بیهوده! حتّی در حال راه رفتن هم ذکر بگویید.