شنبه ۹ بهمن ۱۴۰۰ /۲۵ جمادى الآخر ۱۴۴۳

مسیر

رساله عملی

رساله
«رساله عملی» گامی نوین در ساده سازی توضیح المسائل ها؛
احکام فقهی مشهور و غالب مراجع عظام تقلید به شکل امروزی برای قشر نوجوان در کتاب «رساله عملی کلیات احکام برای نوجوانان» ارائه شد.
ارتباط در ایتا