سرلشکر جعفری

3 محتوا
سخنرانی سرلشکر محمد علی جعفری در چهارمین جلسه از سلسله نشست های جهاد تبیین 24 / 12 / 1401 - جهاد تبیین و ظرفیت های مردمی سالن همایش های غدیر
سخنرانی سرلشکر محمد علی جعفری در چهارمین جلسه از سلسله نشست های جهاد تبیین 24 / 12 / 1401 - جهاد تبیین و ظرفیت های مردمی سالن همایش های غدیر
چهارمین جلسه از سلسله نشست های جهاد تبیین - سرلشکر محمد علی جعفری 24 / 12 / 1401 - جهاد تبیین و ظرفیت های مردمی