سید محمد تقی قادری

3 محتوا
سخنرانی حجت الاسلام سید محمد تقی قادری با موضوع سوژه های سخن در سلسله نشست های راویان مکتب حسینی
چهارمین جلسه از سلسله نشست های راویان مکتب حسینی
سخنرانی حجت الاسلام سید محمد تقی قادری با موضوع سوژه های سخن در سلسله نشست های راویان مکتب حسینی