شنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ /۱۴ شوال ۱۴۴۱

مسیر

سیره عملی علما

یادداشت تبلیغی
آشنا شدن چگونگی سیره عملی برخی از علما در ماه مبارک رمضان...