مسیر

قرآنی

نگاهی به نرم افزارها و پایگاه های اینترنتی قرآنی
سید اسدالله موسوی عبادی*
در عصر حاضر، فناوری ارتباطات و اطلاعات (ICT) چنان تأثیری بر جوامع گذاشته که ادامه زندگی بشر بدون وجود آن، بسیار مشکل و حتی در برخی عرصه ها غیرممکن می باشد.