قرآن از منظر امام حسن مجتبی

1 محتوا
یکی از رسالت های مهم امامان معصوم تبلیغ دین، بیان احکام و تفسیر قرآن است. میراث قرآنی باقی مانده و ارزشمند وجود مبارک امام حسن مجتبی(علیه السّلام) از نمونه های اعلی و عظیم ذخایر تفسیری معصومان(علیهم السّلام) است.