جمعه ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ /۱۳ شوال ۱۴۴۱

مسیر

كاركردهای روحانیت

محمد عباسی
یافته های علمی نشان می دهد که اصلی ترین مانع بر سر منافع استعمارگران در جوامع اسلامی، اسلام و باورهای دینی مردم و روحانیت اصیل است. از این رو، آنان حمله به اسلام و روحانیت را با دو هدف ....