رفتن به محتوای اصلی

لک زایی

2 محتوا

چنانچه ما در فضای مجازی تولید محتوای مناسبی نداشته باشیم، طبعاً دیگران و به خصوص دشمنان متناسب با اهداف خود این کار را انجام می دهند و لذا بی توجهی و کم کاری در این عرصه به شدت برای هویت و فرهنگ جامعه ما تهدیدزاست.