مبلغان

414 محتوا
مطالعه فعاليت‌هاي فرهنگي- اجتماعي روحانيون مبلغ در روستاهاي كشور
تبیین مؤلفه‌های تبلیغ دین از منظرقرآن کریم و روایات باتأکید بر آسیب شناسی آن
چگونگی برخورد مبلغان دین با غیرمسلمانان با توجه به آموزه‌های اسلام
چرایی ماندگاری طلاب در قم و بازنگشتن به شهرهای خود
رویکرد تطبیقی به نقش مبلغان در برخورد با فتنه در صدر اسلام و انقلاب اسلامی ایران
ت‍ج‍ارب‌ م‍ب‍ل‍غ‍ان‌ م‍ذه‍ب‌ ش‍ی‍ع‍ه‌ از خ‍راف‍ات‌ دی‍ن‍ی‌ رای‍ج‌ در ب‍ی‍ن‌ م‍ردم‌ (ی‍ک‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ ک‍ی‍ف‍ی)
بررسی استراتژی منابع انسانی بعثه مقام معظم رهبری با استفاده از مدل نقاط مرجع استراتژیک (SRPs)
نقش مربی در تربیت دینی متربیان نوجوان با نگرش به منابع اسلامی
آسیب‌شناسی و راهکارهای ارتقا نقش روحانیت در آموزش و پرورش
طراحي، ساخت و اعتباريابي پرسشنامه اوليه سنجش مؤلفه‌هاي روان‌شناختي مبلغ موفق از منظر قرآن و روايات