سه شنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۸ /۱۲ ربيع الثاني ۱۴۴۱

مسیر

محمد رحمانی

این نشست، نخستین نشست از سلسله نشست های علمی - فقهی واکاوی آفاق جدید زکات است