شنبه ۲۹ شهريور ۱۳۹۹ /۱ صفر ۱۴۴۲

مسیر

مرحوم کافی

کمک به نیاز مندان
مرحوم شیح احمد کافی
وی به شیوه های گوناگون به خانواده های بی سرپرست و محروم کمک می کرد....