مسیر

نماز صبح

حدیث روز
کلام ناب؛
ملعون و نفرین شده است کسى که نماز صبح را عمداً تأخیر بیندازد، تا موقعى که ستارگان ناپدید شوند.