پرخاش

2 محتوا

حضرت آیت الله مظاهری تصریح کرد: فضیلت وفا، یک فضیلت فوق‌العاده مهمی است، اما معمولاً انسان‌ها این درّ گرانبها را ندارند، در قرآن کریم، مرگ خواستن برای افراد بسیار نادر است، اما راجع به اشخاص بی‌وفا و ناسپاس چنین تعبیری در قرآن آمده است.

- وقتی فکر و ناراحتی ایجاد شده در ذهن نسبت به یک اتفاق ناخوشایند ، برای فرد پدید آید به دنبال آن رفتارات پرخاشگرانه به صورت کلامی و یا غیر کلامی ، صورت می گیرد ؛ اگر فرد بتواند در این مرحله نسبت به