جمعه ۲۶ شهريور ۱۴۰۰ /۹ صفر ۱۴۴۳

مسیر

کاهش جرم

علوی گرگانی
حضرت آیت الله علوی گرگانی:
لازم است برای افرادی که به هر دلیلی وارد زندان شدند، بنابر جرمشان تفکیک صورت گیرد تا شخصیت و آبروی آنها حفظ شود.
ارتباط در ایتا