شنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۹ /۷ شوال ۱۴۴۱

مسیر

کسب و کار فرهنگی

این نشست با هدف شناخت استعدادهای جوان و بهبود کیفی آثار برای دوره های آتی در نمایشگاه های کسب و کار فرهنگی در فضای مجازی برگزار شد.