اداره تبلیغات اسلامی استان هرمزگان

2 محتوا
مدیرکل تبلیغ عمومی معاونت فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم در جلسه دیدار با مدیر کل اداره تبلیغات اسلامی استان هرمزگان بیان کرد: ظرفیت گروه های تبلیغی به لحاظ کمی و کیفی در استان هرمزگان باید به همت مسئولین ذی ربط تقویت گردد.
جلسه مدیر کل اداره تبلیغ عمومی دفتر تبلیغات اسلامی با مدیر کل اداره تبلیغات اسلامی استان هرمزگان