يكشنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۹ /۱۵ شوال ۱۴۴۱

مسیر

امام حسین

حجت الاسلام سعید روستا آزاد
معاون فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم:
امــام حســین(ع) حتــی در روز عاشــورا و ایــام منتهــی بــه ایــن روز، از هــر فرصتــی بــرای هدایــت مــردم حتــی دشــمنان خویــش اســتفاده نمودنــد.ایشــان وظیفــه تبلیــغ و هدایــت را تــا آخریــن لحظــات زندگــی خویــش انجــام دادنــد.
حاج ابوالقاسم
حجت الاسلام والمسلمین حاج ابوالقاسم:
امام باقر(ع) در اهمیت این فریضه می فرمایند«در آخر الزمان عده ای می آیند که امر به معروف و نهی از منکر را ترک می کنند و برای ترک امر به معروف و نهی از منکر به دنبال عذر و بهانه هستند.
حجت الاسلام محسن قرائتی
حجت الاسلام قرائتی:
گریه، نشانه عاطفه، عشق، سوز و معرفت است. چشمی که اشک ندارد، بگرید که چرا گریه ندارد.
حجت الاسلام علوی تهرانی:
استاد حوزه وجود امام حسین(ع) را جلوه تام رحمت الهی عنوان کرد و گفت: کسانی که با حضرت در ارتباط بودند به نوعی شامل رحمت الهی شدند، حتی خداوند شفا را در تربت سیدالشهدا(ع) قرار داده است.
حجت الاسلام والمسلمین حسینی آملی مطرح کرد؛
استاد درس خارج حوزه با بیان اینکه امام حسین(ع) برگزیده اولیای الهی است، برترین حقیقت واقعه عاشورا را امر به معروف و نهی از منکر معرفی کرد.